Uzasadnienie wniosku do komisji alkoholowej

Pobierz

Sądami właściwymi do rozpatrywania spraw o zobowiązanie do leczenia odwykowego są wydziały rodzinne i nieletnich w Sądach Rejonowych.. * w uzasadnieniu należy opisać rodzaj zachowań osoby nadużywającej alkoholu, które powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylanie się od pracy albo systematycznie zakłócanie spokoju lub porządku publicznego (zgodnie z zapisem art. 24 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi).Z wnioskiem do komisji może zwrócić się każda osoba z kręgu najbliższych alkoholika (członkowie rodziny jak również przedstawiciele instytucji pracujących z rodziną).. Złożenie wniosku o przymusowe leczenie bezpośrednio do Sądu - a nie za pośrednictwem Komisji lub Prokuratury - spowoduje, że Sąd odrzuci taki wniosek, jako pochodzący od osoby nieuprawnionej.Wniosek należy uzasadnić, np. w uzasadnieniu można podać: - od ilu lat osoba zgłaszana nadużywa alkoholu, jak problem ten wygląda w ostatnim czasie, czy upija się, czy występują ciągi alkoholowe, ile jest dni przerwy pomiędzy ciągami?. Uzasadnienie musi zawierać przesłanki wynikające z art. 24 Ustawy, mówiące o destrukcyjnym zachowaniu w związku z nadużywaniem alkoholu.- Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Prokuratura Złożenie wniosku o przymusowe leczenie bezpośrednio do Sądu - a nie za pośrednictwem Komisji lub Prokuratury - spowoduje, że Sąd odrzuci taki wniosek, jako pochodzący od osoby nieuprawnionej..

Procedura zobowiązania do leczenia odwykowego jest jedną z wielu form- uzasadnienie .

* Wzór wniosku o dofinansowanie dostępny jest do pobrania na stronie internetowej Urzędu Gminy w Chodzieży w zakładce GKRPA - Druki do pobrania pod hasłem "wzór wniosku o dofinansowanie zajęć/imprez .Leczenie osób uzależnionych od alkoholu jest dobrowolne, a przymus leczenia może być nałożony jedynie przez Sąd.. Sam fakt, że wniosek zatwierdza przewodniczący zespołu, świadczy o tym, ze w rodzinie występuje przemoc.zwracam się do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ……………………… z wnioskiem o podjęcie czynności zmierzających do orzeczenia obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego wobec Pana/Pani:jak napisać uzasadnienie w sprawie skierowania na przymusowe leczenie choroby alkoholowej?Do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Zwracam się z wnioskiem o skierowanie mojego męża/mojej żony/mojego brata/mojego syna, córki …………(imię i nazwisko)…… urodzonego .. (podać datę i miejsce urodzenia)., zamieszkałego w…………….. (podać miejsce aktualnego zamieszkania).. na przymusowe leczenie odwykowe.. Opis wykresuJeżeli osoba zgłoszona na leczenie nie stawia się na żadne wezwanie, ani przed Komisją, ani na badanie przez biegłych, a zebrane informacje wskazują na nadużywanie alkoholu oraz występowanie przesłanek społecznych, wymaganych do orzeczenia o potrzebie leczenia, wówczas Komisja kieruje do Sądu Rejonowego wniosek o zobowiązanie do leczenia odwykowego.W takim wniosku znajduje się pisemne uzasadnienie i podane są dane świadków..

Wówczas to policja lub ośrodek pomocy społecznej stają się wnioskodawcami, a składany wniosek zawiera odpowiednie uzasadnienie.

Jeżeli u osoby zgłoszonej zostanie zdiagnozowane uzależnienie do alkoholu to może być on zobowiązany do poddania się leczeniu stacjonarnemu lub w otwartym .Policja - zdarza się, że członkowie rodziny chcąc uniknąć konfliktów ze swoim alkoholikiem zgłaszają problem do dzielnicowego i wtedy wnioskodawcą staje się policja.. Gromadzenie informacji i wywiadZadaniem Komisji jest podejmowanie działań zmierzających do poddania się leczeniu odwykowemu osób uzależnionych od alkoholu.. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu .Wniosek do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Andrychowie o podjęcie postępowania w sprawie leczenia odwykowego Dane osoby, której dotyczy wniosek:Uzyskanie pozytywnej opinii gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych dotyczącej lokalizacji punktu sprzedaży alkoholu jest warunkiem sine qua non wydania przez organ zezwolenia na prowadzenie tego typu działalności..

Oznacza to brak w decyzji organu wydającego zezwolenie - w tym zakresie - elementu uznaniowości, a więc związanie opinią komisji.

- jak zachowuje się będąc pod wpływem alkoholu - szczegółowo opisać co robi?Podstawy Funkcjonowania Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lublinie Artykuł 4 1 w szczególności ust.. Członek rodziny, krewny, sąsiad lub instytucja: OPS, Policja, Prokuratura, kuratorzy sądowi, itp. Jaki jest tryb postępowania?. Uzasadnienie musi zawierać co najmniej 2 przesłanki wynikające z art. 24 Ustawy, mówiące o destrukcyjnym zachowaniu w związku z nadużywaniem alkoholu.Do Sądu złożyć wniosek mogą dwie instytucje: Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krakowie, Prokuratura.. Uzasadnienie: (należy opisać sytuację, np. można podać: - od ilu lat osoba zgłaszana nadużywa alkoholu, jak problem ten wygląda w ostatnim czasie, czy upija się, czy występują ciągi alkoholowe, ile jest dni przerwy pomiędzy ciągami, - jak zachowuje się będąc pod wpływem alkoholu - szczegółowo opisać co robi,Natomiast w uzasadnieniu wniosku należy opisać wszystkie sytuacje, które miały miejsce, wykazać powody, które skutkują tym, że przewodniczący zespołu wystosowuje pismo do Komisji.. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: rozpatruje zasadność wniosku o nałożenie obowiązku leczenia odwykowego w stosunku do osób nadużywających .Jeśli komisja uzna, że są podstawy do zastosowania obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego wystąpi z wnioskiem w tej sprawie do sądu rejonowego..

3, 4, 5 ustawy z dnia 26 października o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi określa zasady powoływania i zadania gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych.

Niniejszą procedurę regulują przepisy ustawy z dnia 26 października 1982r.. 3.Wniosek może złożyć dowolna osoba (sąsiad, daleki krewny, członek rodziny itp.) lub instytucja (zakład pracy, pomoc społeczna, Policja, Prokuratura), która wie o osobie nadużywającej alkoholu i powodującej tym, rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich lub uchylającej się od pracy albo systematycznie zakłócającej spokój lub porządek publiczny.Wniosek do Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miejscowość, Data Imię i Nazwisko osoby zgłaszającej adres zameldowania/pobytu lub nazwa instytucji zgłaszającej adres i pieczęć instytucji Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w………………………….. WNIOSEK O WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA W STOSUNKU DOCo powinnam napisać we wniosku do gminnej komisji o zobowiązanie do leczenia odwykowego danej osoby?. W takim wniosku znajduje się pisemne uzasadnienie i podane są dane świadków.Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bydgoszczy WNIOSEK O PRZYMUSOWE LECZENIE ODWYKOWE Zwracam się z wnioskiem o wszczęcie przez Miejską Komisję Do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bydgoszczy postępowania mającego na celu złożenie w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy wniosku o przymusowe leczenie odwykoweZgodnie z prawem oświatowym uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica z wnioskiem.. Inni wnioskodawcy - często pomoc społeczna zgłasza wniosek w sytuacji, gdy z wywiadu środowiskowego wynika, że występuje nadużywanie alkoholu.. Podstawowym zadaniem komisji jest prowadzenie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w .Złożenie wniosku o przymusowe leczenie bezpośrednio do Sądu - a nie za pośrednictwem Komisji lub Prokuratury - spowoduje, że Sąd odeśle taki wniosek do Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, jako instytucji uprawnionej do tego.. Kto może złożyć wniosek?. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższa liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.uzasadnienie, Zdarza się, że członkowie rodziny chcąc uniknąć sytuacji konfliktowej z osobą nadużywającą alkoholu, zgłaszają problem pracownikowi socjalnemu lub dzielnicowemu..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt