Oświadczenie zleceniobiorcy dla potrzeb ubezpieczeń społecznych

Pobierz

O wystąpieniu zmian mających wpływ na treść złożonego oświadczenia niezwłocznie powiadomię zleceniodawcę.Niestety zdarzają się sytuacje (często dopiero w wyniku kontroli ZUS), iż - w odniesieniu do danego zleceniobiorcy - dokonano błędnego zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych.. Imiona 1/.. - Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby naliczania wynagrodzeń oraz rozliczania ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych i podatków.. Nazwisko……………………….Imiona………………………………….. odprowadzane składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.. dane identyfikacyjne osoby zgŁaszanej do ubezpieczenia.. i ubezpieczenia zdrowotnego .. UWAGA : oświadczenie należy wypełnić używając dużych (drukowanych) literOświadczenie Zleceniobiorcy dla celów ustalenia obowiązku ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu wykonywania umowy zleceniaOŚWIADCZENIE ZAWIERAJACE DANE ZLECENIOBIORCY POTRZEBNE DO PRZYGOTOWANIA ZGŁOSZENIA DO UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH I UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO ORAZ ROZLICZENIA Z URZĘDEM SKARBOWYM .. C. zgłoszenia do ubezpieczenia społecznego.. Upoważniam VitalAire sp.. Nazwisko rodowe .- Upoważniam Zleceniodawcę do dokonania w moim imieniu zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego.. (podpis Zleceniobiorcy) Dotyczy wypłaty gotówkowej.. DANE IDENTYFIKACYJNE OSOBY ZGŁASZANEJ DO UBEZPIECZENIA.OŚWIADCZENIE..

oŚwiadczenie zleceniobiorcy dla potrzeb ubezpieczeŃ spoŁecznych.

2.Jestem zatrudniony na podstawie umowy o pracę w innym zakładzie pracy i moje wynagrodzenie miesięczne, które jest.. 3.Jestem jednocześnie zatrudniony .OŚWIADCZENIE ZLECENIODAWCY DO CELÓW PODATKOWYCH ORAZ UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH I ZDROWOTNYCH.. zmianami).. Upoważniam Zleceniodawcę do dokonania w moim imieniu zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego.. zawartej w dniu .. na okres od .. do .. Odpowiedzialność karno-OŚWIADCZENIE ZLECENIOBIORCY dla celów ustalenia obowiązku ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu wykonywania umowy zlecenia .. dla potrzeb niezbędnych do realizacji dotacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych - Dz.U.. .Zleceniodawca może żądać zawarcia w umowie zlecenia lub w odrębnym oświadczeniu zapisu o obowiązku informowania przez zleceniobiorcę o swojej sytuacji w zakresie ubezpieczeń.. DO CELÓW PODATKOWYCH I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH.. dla celów ustalenia obowiązku.. * Stwierdzam, że powyższe dane zostały podane zgodnie ze stanem faktycznym.. nr 133 poz. 883 z późn.. Z kolei gdy zleceniobiorca zgłoszony zostanie wyłącznie do ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu zawartej umowy, to może opłacać na zasadzie dobrowolności składki emerytalno-rentowe.OŚWIADCZENIE ZLECENIOBIORCY w celu ustalenia obowiązku ubezpieczeń ..

dla potrzeb ubezpieczeŃ spoŁecznych .

podpis osoby składającej oświadczenie .. Miejsce zamieszkania:OŚWIADCZENIE ZLECENIOBIORCY.. Również w przypadku, gdy te umowy są zawarte z tym samym płatnikiem (przedmiot umów jest różny), płatnik z każdej z tych umów powinien zgłosić zleceniobiorcę do ubezpieczeń społecznych lub ubezpieczenia zdrowotnego.oświadczenie zleceniobiorcy dla potrzeb ubezpieczeń społecznych 1.Jestem studentem (uczniem)* szkoły ponadpodstawowej i nie mam ukończonych 26 lat.. Oświadczenie dla celów powszechnego ubezpieczenia społecznego .. Oświadczenie zleceniobiorcy Strona 1 z 2opłacanie składek zobowiązuję się zwrócić płatnikowi opłacone przez niego do ZUS-u składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków ubezpieczonego i zleceniodawcy oraz odsetki od całego powstałego zadłużenia.. Title: Wzór oświadczenia i rachunku do umowy zlecenia Author: Biuro Spraw Senatorskich Last modified by: dinfOświadczenie w celu ustalenia obowiązku potrącenia składek ZUS na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne: Oświadczam , że jako Zleceniobiorca tej umowy : data urodzenia: .. miejsce urodzenia: .. Title: OŚWIADCZENIE ZLECENIOBIORCYOŚWIADCZENIE ZLECENIOBIORCY dla celów ustalenia obowiązku ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego Nazwisko i imiona ..

dla celów ustalenia obowiązku ubezpieczeń społecznych .

Jestem zatrudniony na postawie umowy o pracę TAK/NIE*Dlatego z każdego tytułu (umowy) zleceniobiorca powinien być zgłoszony do ubezpieczeń społecznych, a także ubezpieczenia zdrowotnego bądź wyłącznie do ubezpieczenia zdrowotnego.. DOTYCZY/NIE DOTYCZY (niewłaściwe przekreślić, jeśli DOTYCZY, wypełnić poniżej) Oświadczam, iż jestem objęty/a ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym z tytułu (właściwe zakreślić znakiem X): Stosunku pracy ☐ Jestem zatrudniony/a na podstawie umowy o pracę w innym zakładzie pracy i moje wynagrodzenie miesięczne, które jest podstawą naliczania składek naOświadczenie zleceniobiorcy do celów ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnegoOŚWIADCZENIE ZLECENIOBIORCY DLA POTRZEB UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Nazwisko podatnika .. Data urodzenia…………………………Miejsce urodzenia……………………………….OŚWIADCZENIE DO CELÓW SKŁADKOWO-PODATKOWYCH Dane personalne Zleceniobiorcy .. systemie ubezpieczeń społecznych, który stanowi, że jeśli do opłacania składek ZUS za ubezpieczonego zobowiązanych jest kilku płatników, składka na ubezpieczenie emerytalne i rentowe ma być naliczana przez .Jeśli zatrudniony zostanie objęty obowiązkowo ubezpieczeniami społecznymi, to oświadczenie na cele podatkowe i składkowe powinno zawierać informacje, czy chce podlegać również pod dobrowolne ubezpieczenie chorobowe..

nazwisko: ..... imiona:1 ..... 2 .....społecznego oŚwiadczenie zleceniobiorcy .

2/.OŚWIADCZENIE ZLECENIOBIORCY DLA POTRZEB UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH I. z tytułu wykonywania umowy zlecenia .. Dane podane w oświadczeniu okazały się błędne, co miało istotny wpływ na dalsze rozliczenia z ZUS.Oświadczenie zleceniobiorcy Strona 2 z 3 której zgodne z kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia bądź jako osoba współpracująca w rozumieniu przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych z wyżej wymienionymi osobami Jestem już ubezpieczona/y ( ubezpieczenie emerytalne i rentowe) z innych tytułów ( np.c) Składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu zawartej umowy o pracę TAK / NIE odprowadzane są od kwoty nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę w 2016 roku tj. do kwoty nie niższej niż 1 850 zł.. miesięcznie.. Dane dla potrzeb dobrowolnych ubezpieczeń emerytalno-rentowych i dobrowolnego ubezpieczeniaWnoszę /nie wnoszę ( niewłaściwe skreślić) o objęcie mnie dobrowolnym ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym/ chorobowym.. 2019. proszĘ o wypeŁnianie drukowanymi literami /wyraŹne pismo/ data : …………………………….. nazwisko podatnika .Oświadczenie Zleceniobiorcy dla potrzeb ubezpieczeń społecznych Oświadczam, że*:1 ☐ Jestem studentem (uczniem) szkoły ponadpodstawowej i nie mam ukończonych 26 lat..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt