Wniosek do sadu rodzinnego o przymusowe leczenie

Pobierz

Są nimi prokurator oraz gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych.. Co ważne, wniosek o przyjęcie osoby chorej do szpitala psychiatrycznego jest wolny odWniosek do sądu o przymusowe leczenie psychiatryczne - wzór jego sporządzenia - do pobrania w formatach .doc oraz pdf.• Wniosek do sądu o ubezwłasnowolnienie - Wzór • Wniosek do sądu o przymusowe leczenie psychiatryczne - Wzór; Osiągnięcia - udział OPS w programach/projektach/kampaniach; Sponsorzy; Zasady Udostępniania Danych Osobowych; Deklaracja dostępności • Raport dostepności podmiotu publicznegoWNIOSEK ………………………… (data) …………………………………….. ………………………….………… …………………………….……… (imię, nazwisko i adres osoby lub instytucji składającej wniosek ) Gminna komisja ds. rozwiązywania problemów alkoholowych w .. (adres gminy zgodny z miejscem zamieszkania lub pobytu uzależnionego) Dane osoboweZwracam się z wnioskiem o skierowanie mojego męża/mojej żony/mojego brata/mojego syna, córki …………(imię i nazwisko)…… urodzonego .. (podać datę i miejsce urodzenia)., zamieszkałego w…………….. (podać miejsce aktualnego zamieszkania).. na przymusowe leczenie odwykowe.. Mimo całej tej wiedzy mój Syn się nie leczy.Przymusowe leczenie alkoholika ubezwłasnowolnienie (bez jego zgody) Często zdarza się, że alkoholik w sposób niekontrolowany dysponuje rodzinnym mieniem i nie zgadza się na rozdzielność majątkową..

PodsumowanieLeczenie przymusowe.

W stosunku do osoby objętej .Wniosek do sądu składa właściwy miejscowo ośrodek pomocy społecznej lub kierownik szpitala psychiatrycznego, jeżeli przebywająca w nim osoba jest niezdolna do samodzielnego zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych, a potrzebuje stałej opieki i pielęgnacji, natomiast nie wymaga dalszego leczenia w tym szpitalu.Stosownie do treści art. 30 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, sąd rodzinny może skierować niepełnoletnią osobę uzależnioną na przymusowe leczenie i rehabilitację na wniosek przedstawiciela ustawowego, krewnych w linii prostej, rodzeństwa lub faktycznego opiekuna albo z urzędu.Sąd Rodzinny - przymusowe leczenie.. Wniosek o udzielenie zgody na przyjęcie do szpitala psychiatrycznego.. Przez Gość mamamamamamamama, Kwiecień 15, 2010 w Dyskusja ogólnaWniosek o ograniczenie władzy rodzicielskiej nad małoletnim dzieckiem.pdf: 656.39 KB: Wniosek o umieszczenie osoby chorej psychicznie (bez jej zgody) w Szpitalu Psychiatrycznym.pdf: 618.71 KB: Wniosek o zgodę na widzenie z nieletnim.pdf: 612.46 KB: Wniosek o zgodę na wydanie przepustki dla małoletniego.pdf: 613.28 KBW teorii brzmi nieźle - nie da się zbadać pacjenta, więc wniosek o przymusowe leczenie psychiatryczne spali na panewce..

Sąd zasądził mi to leczenie.

Wtedy ktoś z najbliższej rodziny (współmałżonek, rodzice, dziadkowie, dzieci, wnuki, prawnuki, rodzeństwo) może złożyć do sądu .leczenie psychiatryczne uczestnika Mariusz Korc urodzonego dnia 13.03.1984 r. zam.. Sąd wzywa osobę, w stosunku do której orzeczony został prawomocnie obowiązek poddania się leczeniu odwykowemu, do stawienia się dobrowolnie w oznaczonym dniu we wskazanym zakładzie lecznictwa odwykowego w celu poddania się leczeniu, z zagrożeniem .Wniosek o przysposobienie (DOC) Wniosek o przywrócenie władzy rodzicielskiej (DOC) Wniosek o rozstrzygnięcie w istotnych sprawach dziecka (DOC) Wniosek o uchylenie orzeczenia w zakresie władzy rodzicielskiej nad małoletnim dzieckiem (DOC) Wniosek o urlopowanie (DOC) Wniosek o ustalenie ustania obowiązku leczenia odwykowego (DOC) Wniosek o ustalenie kontaktów z małoletnim (DOC)Zobacz również: Przymusowe leczenie alkoholika.. Konieczne jest wtedy uzyskanie zgody sądu opiekuńczego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby.Przymusowe leczenie psychiatryczne możliwe za zgodą sądu ..

Odwołanie przymusowego leczenia odwykowego.

Zgodnie z ustawą o ochronie zdrowia psychicznego, zarządzenia, postanowienia i inne czynności sądowe mogą być wykonywane przy pomocy ratowników medycznych, czy właśnie Policji.Na górę.. Sąd Rejonowy w L u b l i n i eZ wnioskiem do komisji o skierowanie osoby uzależnionej na leczenie może zwrócić się każda osoba i instytucja, która może udokumentować występowanie rozkładu życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylanie się od pracy albo systematyczne zakłócanie .wniosek do sądu o przymusowe leczenie, bo ona dobrowolnie się nie podda na pewno.Orzeczenie o obowiązku poddania się leczeniu w stacjonarnym lub niestacjonarnym zakładzie lecznictwa odwykowego zapada po przeprowadzeniu rozprawy, która powinna odbyć się w terminie jednego miesiąca od dnia wpływu wniosku.. Powinien on zawierać dane personalne osoby nadużywającej alkohol oraz wnioskodawcy.. Bardzo proszę o przesłanie przykładowego wniosku do sądu o przymusowe leczenie psychiatryczne adres , z góry bardzo dziękuję.Wówczas kierownik może wystąpić do lekarza psychiatry o wydanie zaświadczenia o stanie zdrowia (zaświadczenie jest ważne 14 dni) a następnie złożyć wniosek do sądu..

Nic takiego - są sposoby na przymusowe zbadanie pacjenta.

Witam.. Jednak od pół roku niczego nie używam ( w między czasie, sam .Przymusowe leczenie w szpitalu psychiatrycznym na wniosek osoby bliskiej (art. 29 uozp).. Prosząc o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu: - opisujemy sytuację rodzinną (stopień pokrewieństwa) - źródło dochodu osoby zgłaszanej (czy pracuje)Wniosek o przymusowe leczenie - pomóżcie sformułować.. Wniosek jest zwolniony z opłat sądowych.Wniosek o zobowiązanie do leczenia odwykowego może być złożony do sądu tylko przez określone podmioty.. Wniosek może złożyć Pan - jako mąż chorej ma Pan do tego prawo.WNIOSEK O PRZYMUSOWE LECZENIE ODWYKOWE Zwracam się z wnioskiem o wszczęcie przez Prokuratora Rejonowego w Dębicy postępowania mającego na celu złożenie w Sądzie Rejonowym w Dębicy wniosku o przymusowe leczenie odwykowe mojego męża Tomasza Nowaka, ur. 15 lipca 1976 r.Wypełnia się wtedy gotowy wniosek, lub pisze się go samodzielnie.. Wniosek należy uzasadnić.Właściwy do rozpoznania wniosku o przymusowe leczenie będzie więc sąd opiekuńczy (wydział rodzinny sądu rejonowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania).. Moja Rodzina, terapeuta, biegli sądowi, szkoła - oni wszyscy też wiedzą, że mój Syn jest chory.. Otóż w styczniu 2011 roku mój tatuś złożył wniosek do gminy o przymusowe leczenie odwykowe (terapia 6 tygodni) z tej racji, że nadużywałem różnych środków psychoaktywnych.. Postępowanie przed sądem opiekuńczym w sprawie przyjęcia do szpitala psychiatrycznego bez zgody pacjenta w trybie nagłym oraz na przymusowe leczenie szpitalne - dotyczy art. 23, 24 i 29 uozp.. Do wniosku dołącza się zebraną dokumentację wraz z opinią biegłego, jeżeli badanie przez biegłego zostało przeprowadzone.Art.. Mój Syn wie, że jest chory.. Dalej OPS nie uczestniczy w postępowaniu sądowym a jedynie dostaje z sądu informację o wszczęciu postępowania.. Osoba chora psychicznie lub osoba upośledzona umysłowo jest niezdolna do wyrażenia zgody lub stosunku do przyjęcia do szpitala psychiatrycznego i leczenia.. 23 września 2015 · by narkomatka · in Leczenie, Sąd rodzinny .. 2.O potrzebie przyjęcia do szpitala psychiatrycznego osoby, o której mowa w ust.. 1, bez jej zgody, orzeka sąd opiekuńczy miejsca zamieszkania tej osoby - na wniosek jej małżonka, krewnych w linii prostej, rodzeństwa, jej przedstawiciela ustawowego lub osoby sprawującej nad nią faktyczną opiekę.. Wniosek o przymusowe leczenie psychiatryczne jest pismem procesowym i jako takie musi spełniać pewne kryteria formalne żeby odnieść zamierzony skutek.. Badanie lub udzielenie pacjentowi innego świadczenia zdrowotnego bez jego zgody jest dopuszczalne, jeżeli wymaga on niezwłocznej pomocy lekarskiej, a ze względu na stan zdrowia lub wiek nie może wyrazić zgody i nie ma możliwości porozumienia się z jego przedstawicielem ustawowym lub opiekunem faktycznym.. Czas pobytu w szpitalu psychiatrycznym..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt