Strona tytułowa pracy magisterskiej umk

Pobierz

STRONA 2 .. Tytuł podrozdziału (14) 1.1.1.FORMUŁOWANIE TYTUŁU ORAZ STRONA TYTUŁOWA PRACY S t r o n a 5 Przykładowa strona tytułowa dyplomowej pracy magisterskiej z sugerowaną wielkością liter Uniwersytet Rolniczy im.. Spis treści 2 Spis treści musi zawierać tytuły rozdziałów i podrozdziałów oraz uwzględniać numery stron, na których zaczyna się dany rozdział lub podrozdział.pewnych części pracy (rozdziałów lub podrozdziałów), które po określonych poprawkach np. językowych, stylistycznych będą składały się na całość pracy.. Wniosek o wszczęcie postępowania - Załącznik nr 1.. 2. : tytule pracy nie jest pożądane stosowanie skrótów 3.. 4.Strona tytułowa pracy magisterskiej Na stronie tytułowej powinny znaleźć się informacje dotyczące: uczelni, kierunku studiów, jednostki w której wykonano pracę, tytułu pracy, imienia i nazwiska autora, imienia i nazwiska oraz stopnia/tytułu naukowego promotora i kierownika jednostki, miejsce i rokAd.. Komunikaty.. 3 Strona trzecia OPIS BIBLIOGRAFICZNY PRACY.. Strony wstępne 1.Strona tytułowa pracy dyplomowej - Wydział Prawa i Administracji Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UAM nr 9/2013-2014 z dnia 24 marca 2014 r. 1.. Wszystkie tytuły (każdego stopnia) piszemy bez kropki na końcu.. Uwagi dotyczące struktury prac dyplomowych: 8.1 Strona tytułowa: Wzór strony tytułowej określa Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 45 Rektora UMK z dnia 18 kwietnia 2016 r. 8.2 Spis treści: Spis treści dostarcza wstępnej informacji o strukturze pracy i powinien być przejrzysty..

Strona tytułowa pracy - Załącznik nr 3.

Wniosek o odpis suplementu do dyplomu - Załącznik nr 7§ 3.. Oprawa 2.. H. Kołłątaja w Krakowie (14 pkt) Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji (14 pkt) Jan Kowalski (16 pkt) Nr albumu: 123456 (12 pkt)Standardy prac dyplomowych.. Przypisy .. Formularz do weryfikacji tłumaczenia tytułu pracy na język obcy.. Strona tytułowa 1. ażda praca pisemna zawiera stronę tytułową, według załącznika nr 4-1.. Identyfikator: np. , , .8.. Rozdziały 7.. 8.3 Skróty:strona tytułowa pracy licencjackiej: 4: 2: strona tytułowa pracy magisterskiej: 3: 3: wzór pracy licencjackiej: 3: 4: praca licencjacka strona tytułowa: 3: 5: przykładowa praca licencjacka z pedagogiki: 2: 6: wzór strony tytułowej pracy dyplomowej: 2: 7: strona tytułowa pracy dyplomowej umk: 2: 8: pierwsza strona pracy licencjackiej wzór: 2: 9: praca licencjacka z pedagogiki: 2: 10Strona tytułowa pracy dyplomowej powinna zawierać następujące informacje: U góry: Uniwersytet Pedagogiczny im.. Numer strony należy podawać w dolnym prawym rogu (czcionki 12 pkt.).. Oświadczenie kierującego pracą.. Uprzejmie informujemy, że do systemu APD należy logować się jako: studenci - , .. Minimalna objętość pracy magisterskiej wynosi 50 stron A4 po 1800 znaków na stronę (maszynopis standardowy).. Objętość pracy Minimalna objętość pracy licencjackiej wynosi 25 stron A4 po 1800 znaków na stronę (maszynopis standardowy)..

2 Strona tytułowa Wzór na ostatniej stronie.

Strona tytułowa pracy dyplomowej musi zawierać obowiązkowo następujące elementy: 1) pełną nazwę Uczelni (Uniwersytet i.Wzór strony tytułowej pracy dyplomowej z rozmieszczeniem poszczególnych elementów tj. nazwa wydziału, imię i nazwisko studenta, nr albumu studenta, rodzaj pracy (licencjacka/magisterska), w jakiej katedrze napisana, a także pod kierunkiem jakiego promotora została ona napisana.Strona tytułowa Strona tytułowa powinna być przygotowana według wzoru zamieszczonego na stronie internetowej Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku.. Spis treści 5.. Słowa kluczowe 4.. Potwierdzenie poprawności tłumaczenia - Załącznik nr 4.. Podstawowy katalog osiągnięć studenta wpisywanych do suplementu do dyplomu.. 56 , , e-mail: 4 praca magisterska powinna składać się z następujących elementów - strona tytułowa (wg obowiązującego wzoru), spis treści, wstęp, cel i zakres pracy, obszar badań, przegląd literatury i stan dotychczasowych badań, metody badań,Załącznik nr 2: Zasady przygotowania pliku z elektroniczną wersją pracy dyplomowej; Załącznik nr 3: Wzór strony tytułowej pracy dyplomowej; Załącznik nr 4: Potwierdzenie poprawności tłumaczenia tytułu pracy dyplomowej na język angielski; Załącznik nr 7: Podstawowy katalog osiągnięć studenta wpisywanych do suplementu do dyplomuNieobsługiwana już domena stud.uni.torun.pl została zamieniona na stud.umk.pl..

Strona tytułowa 3.

Oświadczam, że niniejsza praca została przygotowana pod moim kierunkiem i stwierdzam, że spełnia ona warunki do przedstawienia jej w postępowaniu o nadanie tytułu zawodowego.Zalecany układ pracy badawczej: Strona tytułowa (zgodnie z zarządzeniem Nr 45 Rektora UMK z dnia 18 kwietnia 2016 r. załącznik nr 4 - dostępnym na stronie Wydziału Farmaceutycznego w zakładce procedura ukończenia studiów) Spis treści Wykaz skrótów Wstęp teoretyczny (najwyżej 1/3 objętości całej pracy)na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - dr Emilia Aksamit () na kierunku pedagogika specjalna - dr hab. Ditta Baczała, prof. UMK () na kierunku praca socjalna - dr Katarzyna Wasilewska-Ostrowska () na kierunku wychowanie fizyczne i sport - dr Lidia Wiśniewska-Nogaj ()tel.. Przykład ROZDZIAŁ I (16) TYTUŁ ROZDZIAŁU (16) 1.1.. Bardziej szczegółowo 3o tytule pracy nie stawia się kropki 4. :skazując dane promotora stosuje się zasady fleksyjne obowiązujące w języku polskim.. Zarządzenie Rektora UMK w sprawie nadania tytułu zawodowego.. H. Kołłątaja w Krakowie (14 pkt) Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji (14 pkt) Jan Kowalski (16 pkt) Nr albumu: 123456 (12 pkt) Analiza dynamiki odpływu ściekówpracy (oprawa twarda lub miękka lub nośnik elektroniczny) zależy od zaleceń Promotora..

Opis bibliograficzny pracy.

Karta tytułowa pracy powinna zawierać następujące informacje: - nazwę uczelni, wydziału, kierunku studiów, jednostki organizacyjnej uczelni, w której pisana jest praca, - imię i nazwisko autora pracy, - tytuł pracy, - oznaczenie osoby, pod kierunkiem (lub kierownictwem) której praca została napisana,Zarządzenie Nr 126 Rektora UMK z dnia 04.06.2020 r. w sprawie procedury nadawania tytułu zawodowego w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w ToruniuSTRONA TYTUŁOWA PRACY DYPLOMOWEJ - WZÓR.. Strona tytułowa Strona tytułowa pracy powinna mieć wygląd przyjęty w danej uczelni.. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Instytut Nauk o Informacji, kierunek…, W połowie strony kolejno: autor, numer albumu i tytuł pracy,podaje się na stronie tytułowej i oświadczeniu).. Otoprzykład: Elementy układu pracy magisterskiej c.d.Załącznik nr 2: Zasady przygotowania pliku z elektroniczną wersją pracy dyplomowej; Załącznik nr 3: Wzór strony tytułowej pracy dyplomowej; Załącznik nr 4: Potwierdzenie poprawności tłumaczenia tytułu pracy dyplomowej na język angielski; Załącznik nr 5: Wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie nadania tytułu zawodowegopierwsza numerowana strona pracy to strona tytułowa, kartka pomiędzy okładką a stroną tytułową to wakat; wakat nie jest numerowany, numerowanie rozpoczynamy od pierwszej strony, tj. od strony tytułowej, na której nie umieszczamy numeru strony, numery stron umieszczamy na dole albo na górze strony, zawsze na zewnątrz.Strona tytułowa pracy dyplomowej (30 KB) Wniosek z potwierdzenie poprawności tłumaczenia na język angielski tytułu pracy dyplomowej (68 KB) Podstawowy katalog osiągnięć studenta wpisywanych do suplementu do dyplomu (198 KB) Wniosek o wydanie odpisu dyplomu ukończenia studiów lub odpisu suplementu do dyplomu (328 KB) Oświadczenie RODO .Wzór strony tytułowej pracy.. Strona tytułowa powinna zawierać nazwę uczelni, wydziału(instytutu),imięinazwiskoautorapracy,tytuł (napisany wyróżnioną czcionką), stopień naukowy i nazwiskopromotoraorazdatęimiejsceutworzeniapracy.. PRACY DYPLOMOWEJ - WZÓR.. Wstęp i Zakończenie 6.. Prosimy wpisywać domenę stud.umk.pl w nazwie użytkownika..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt