Sprawozdanie nauczyciela wspomagającego

Pobierz

Dla prawidłowego funkcjonowania ta witryna korzysta z plików cookies, w tym dla lepszej prezentacji treści, zapewnienia sprawnego oraz bezpiecznego działania, przedstawienia spersonalizowanej oferty i promocji, a także w celach statystycznych.Kolejny zapis dotyczący sprawozdania odnajdziemy w cytowanym już wyżej rozporządzeniu MEN w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli , gdzie w § 4.. Opracowanie sprawozdania z realizacji RPW (SORE) 19 Sierpień 2013 Szkoła 11.wzor-sprawozdania-z-pracy-nauczycieli.. Bardzo trudnym zadaniem jest obiektywne ocenienie stanu własnych kompetencji oraz pracy .kontrola dokumentacji nauczycieli stażystów, wobec których pełniona jest rola opiekuna stażu cząstkowe sprawozdania z realizowanych programów i projektów przygotowanie diagnozy gotowości szkolnej w oparciu o analizę wytworów dziecka, analizę działań podejmowanych w bieżącym roku szkolnymZadania i obowiązki nauczyciela wspomagającego Głównym zadaniem nauczyciela wspomagającego jest pomoc w kształceniu dzieci z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.. Halina Połczyńska.. W I semestrze roku szkolnego 2018/2019 wspomagałam na zajęciach uczniów klasy IV ; 1.. Szkoła 10.. Przygotowanie przez nauczycieli prezentacji multimedialnej.. Do końca czerwca 2013 Szkoła, sala komputerowa 9.. 10 ustawy z dnia 26W klasie integracyjnej podczas lekcji współpracuje zazwyczaj dwóch nauczycieli, czyli nauczyciel przedmiotu i nauczyciel wspomagający - pedagog specjalny..

1.Sprawozdanie z pracy nauczyciela wspomagającego.

Jestem nauczycielem z 17 letnim stażem pracy, w tym pracuję 3 lata na stanowisku nauczyciela wspierającego w klasie integracyjnej.. To właśnie jakość współpracy tych nauczycieli decyduje o atmosferze panującej w klasie oraz efektach nauczania i wychowania i to zarówno w odniesieniu do uczniów pełnosprawnych, jak i tych o specjalnych potrzebach edukacyjnych.Sprawozdanie nauczyciela z działalności dydaktyczno - wychowawczej starającego się o stopień nauczyciela mianowanego.. • Obsługa tablicy interaktywnej (2009r, 2011r).. - imię i nazwisko.. Lista plików.. Pedagog specjalny powinien re‐ Konsultacje indywidualne i grupowe z SORE (wg potrzeb) Na bieżąco, według potrzeb.. nauczyciele wspomagający Uwagi o realizacji (cele, dla kogo) krótki opis Efekty Wnioski, uwagiBierze udział w spotkaniu nauczycieli wspomagających z koordynatorem ds. nauczania indywidualnego, które odbywają się co 2 -3 miesiące, na których prezentuje sprawozdanie ze swojej pracy.. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela języka angielskiego ubiegającego się o awans na nauczyciela dyplomowanego 1 5,0 (2020-07-22) Witam!.

Moja samoocena jako nauczyciela wspomagającego.

• "Ocenianie Kształtujące" (2011r).. • Szkolenie komputerowe w zakresie programu HOT POTATOES (2009r).. rozmiar.. Kraków.SPRAWOZDANIE z realizacji działań nauczyciela w odniesieniu do wszystkich kryteriów określonych w rozporządzeniu Nauczyciel stażysta Kryteria oceny pracy określone w §.2 ust.1 rozporządzenia Przykładowe propozycje wskaźników1 Informacje o realizacji wskaźników I. Poprawność merytoryczna i metodyczna prowadzonych zajęć dydaktyczno-Uczeń z zespołem Aspergera - przykładowe sprawozdanie nauczyciela wspomagającego Sprawozdanie - nauczyciel wspomagający SPRAWOZDANIE- imię i nazwiskonauczyciel wspomagający w klasie IV SP W I semestrze roku szkolnego 2018/2019 wspomagałam na zajęciach uczniów klasy IV; 1.SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI..

Warto też, rozważyć formę przedzielania obowiązków dla nauczyciela wspomagającego.

Data zakończenia stażu: 06.05.2011r.. Być może jesteście w trakcie opracowywania takiego dokumentu na koniec półrocza i przyda Wam się inspiracja.Sprawozdanie ze stażu na nauczyciela mianowanego - nl wspomagający • Obsługa i wykorzystanie projektora (2008 r).. Nauczyciel wspomagający prowadzi dokumentację ucznia ( teczkę): Dokumentacja ucznia zawiera: - orzeczenia, opinie, wskazania do pracy - oceny opisowedocx.. Został on opracowany w oparciu o rozporządzenie Ministra Edukacji narodowej z dnia 26 lipca 2018 roku w sprawie uzyskania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli na podstawie art. 9g ust.. NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ.. nauczyciel wspomagający w klasie IV SP.. Moja samoocena jako nauczyciela wspomagającego.. PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO.. Jędrzeja Śniadeckiego w Żarowie Opiekun stażu: mgr Katarzyna Kuśnierz Dyrektor szkoły: mgr inż. Dorota .Przed nauczycielem wspomagającym stoją zadania edukacyjne, integrują‐ ce oraz wychowawcze.. 5 "Nauczyciel składa dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego, uwzględniające efekty jego realizacji dla nauczyciela i szkoły, w .Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego Imię i nazwisko nauczyciela: mgr Magdalena Golan Nazwa i adres szkoły: Zespół Szkół im..

CZAS TRWANIA STAŻU - … Staż na nauczyciela mianowanego rozpoczęłam ...8.

Data zatwierdzenia planu: 17.09.2007r.Sprawozdanie - nauczyciel wspomagający SPRAWOZDANIE- imię i nazwiskonauczyciel wspomagający w klasie IV SP W I semestrze roku szkolnego 2018/2019 wspomagałam na zajęciach uczniów klasy IV; 1. też badania Simona Barona-Cohena).Po raz pierwszy termin Asperger's Syndrome został użyty w 1981 roku w publikacji Lorny Wing.Zwróciła ona uwagę na to, iż u niektórych dzieci z objawami .Możesz także wspomnieć, że nazwa tego zaburzenia pochodzi od nazwiska wiedeńskiego lekarza Hansa .Zadania nauczyciela wspomagającego, mogą się różnić w każdej placówce, gdyż wynikają one z konkretnych potrzeb dzieci z niepełnosprawnością.. OPIS, ANALIZA I WNIOSKI PRACY NAUCZYCIELA O SPECJALNYM PRZYGOTOWANIU PEDAGOGICZNYM W KLASIE .. II semestr, rok szkolny .. W trakcie semestru realizowałam założenia planu pracy i objęłam opieką wszystkie dzieci posiadające orzeczenie PPP o potrzebie kształcenia specjalnego.-obecność nauczyciela wspomagającego w trakcie lekcji -umiejscowienie ucznia w pierwszej ławce, na wprost tablicy, dbałość o odpowiednie oświetlenie -zwracanie uwagi na szybką męczliwość dziecka związaną ze zużywaniem większej energii na patrzenie i interpretację odbieranych informacji -wydłużenie czasu na wykonaniePedagogika Specjalna - Portal dla Nauczycieli January 6, 2020 · Sprawozdanie nauczyciela wspomagającego z pracy dydaktyczno-wychowawczej autorstwa naszej Czytelniczki.. W zakres jego obowiązków wchodzi między innymi: samodzielne prowadzenie zajęć z podopiecznymi, jak również pomoc drugiemu nauczycielowi podczas lekcji.Sprawozdanie nauczyciela wspomagającego z pracy dydaktyczno - wychowawczej za I semestr roku szkolnego 2018/2019SPRAWOZDANIE - imię i nazwisko nauczyciel wspomagający w klasie IV SP W I semestrze roku szkolnego 2018/2019 wspomagałam na zajęciach uczniów klasy IV ; 1.. § 6 ust.2 Zadanie z planu rozwoju Poziom/sposób realizacji, termin Uzyskane efekty dla szkoły i nauczyciela Wymagania z rozporządzenia z dnia 26.07.2018r.Dokumentacja nauczyciela wspomagającego.. Imię i nazwisko ucznia - zgodnie z orzeczeniem / Autyzm - zespół Aspergera/.. Imię i nazwisko: Aleksandra Siewiera Opiekun stażu: Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2007r.. Podstawowym zadaniem edukacyjnym nauczyciela wspomagającego jest dokonanie diagnozy "roboczej", tak aby proces diagnostyczny dał początek sformułowaniu oddziaływań dydaktycznych.. IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA - … NAZWA SZKOŁY - … STANOWISKO PRACY - … IMIĘ I NAZWISKO OPIEKUNA STAŻU - … .. SPRAWOZDANIE.. Istotą kształcenia specjalnego, którym został objęty uczeń, jest .Sprawozdanie - nauczyciel wspomagający.. Sprawozdanie stanowi podsumowanie realizacji zadań założonych w planie rozwoju zawodowego.. termin realizacji Nauczyciel odpowiedzialny .. sortuj według: nazwa.. Zrealizowane zadania dydaktyczne, wychowawcze, opiekuńcze, wspólne działania wychowawcze dla poziomu klas: Działania wg planu pracy.. 49 KB.Sprawozdanie realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego na drodze awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego.. O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO.. (17 KB) Pobierz.. typ pliku..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt