Upoważnienie do odbioru badań rtg

Pobierz

faktycznego/opiekuna prawnegodruk upoważnienia dla osoby wyznaczonej przez pacjenta do odbioru badania, druki z przygotowaniem do badań kontrastowych.. do odbioru wyniku badania RTG/TK/MR/US G⃰ ⃰właściwe zakreślić.. Podpis pacjenta Wydanie osobie upoważnionej wyników laboratoryjnych/RTG może nastąpić tylko za okazaniem dokumentu tożsamości.. Podstawa prawna: art. 18 USTAWY z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U.. (Formularz upoważnienia należy pobrać w rejestracji Pracowni RTG "DAGAMED")do odbioru wyników badań do celów sanitarno-epidemiologicznych.. Podpis upoważniającego Wyniki badań najlepiej odebrać osobiście - w tym celu prosimy podać nazwisko i imię oraz okazać dowód tożsamości.-należy wypełnić cały formularz przy wykonywaniu badania .Osoba odbierająca badanie musi okazać upoważnienie odbioru badań oraz swój dokumnet tożsamości.. Gminny Zespół Lecznictwa Otwartego w Kietrzudo odbioru wyniku badania radiologicznego RTG/TK* * właściwe zakreślić D-1_IRTG-4 UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU WYNIKU BADANIA czytelny podpis pacjenta/opiekuna faktycznego/opiekuna prawnego ……………………………….………………………………………….…………….badań wykonanych w Diagnostyce Obrazowej CDT Medicus w Lubinie.. 2007r.UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU WYNIKU BADANIA.. W przypadku odbioru wyniku przez osoby "trzecie", wymagane jest okazanie upoważnienia ..

Upoważnienie do odbioru wyników.

imię i nazwisko.. Ja, niżej podpisana/y .. imię i nazwisko.. W przypadku osobistego odbioru wyniku prosimy okazać dokument z numerem PESEL oraz zdjęciem.. W przypadku, gdy zaistnieje potrzeba odbioru wyniku badania w imieniu Pacjenta (przez osobą trzecią), prosimy o wydrukowanie, wypełnienie oraz okazanie niniejszego .Kontakt‧Przygotowanie do badańdo odbioru: wyniku badania RTG wraz z opisem data i czytelny podpis Upoważnionego data i czytelny podpis Pacjentaupoważniam.do odbioru moich wyników badań.. Upoważnienie - WORD Kalisz.. Upoważnienie do wydania wyniku badania.. Podpis upoważniającego Osoba odbierająca wynik musi okazać upoważnienie oraz swój dokument tożsamości.. dowód osobisty seria i nr: .. do odbioru moich wyników .. czytelny podpis osoby upoważniającej Centrum Diagnostyczno-Terapeutyczne MEDICUS Pracownia Tomografu Komputerowego i RTGUPOWAŻNIENIE DO ODBIORU WYNIKÓW BADAŃ Ja, niżej podpisany /a .. (imię i nazwisko osoby upoważnionej) ….. Szanowni Państwo, w trosce o komfort korzystania z naszych usług, zamieszczamy do pobrania wzór upoważnienia do odbioru wyniku badania RTG/TK .. Rezonans Magnetyczny - upoważnienie do odbioru wyników [ pobierz] 2. : …., PESEL:.. imię nazwisko legitymujący /a się dowodem osobistym nr i seria: .do odbioru badania: TK/ USG/ RTG/ badań endoskopowych/ inne ..

... Upoważnienie do odbioru wyniku badań RTG.

Wydanie II 28.12.2018 F-167 Szpital Zakonu Bonifratrów św.Upoważnienie do odbioru wyniku/zdjęcia rtg.. Bardziej szczegółowo .. czytelny podpis pacjenta/opiekuna .. Badania wykonywane są od poniedziałku do piątku - w godz. od 8:00 do 13:00 i od 16:00 do 19:00.. Wzór upoważnienia.UPOWAŻNIENIE JEDNORAZOWE DO ODBIORU WYNIKU BADANIA Ja, niżej podpisany.. legitymujący się dowodem tożsamości ………………………………PESEL………………… upoważniam osobę:W przypadku odbioru dokumentacji przez osobę upoważnioną, należy złożyć "Upoważnienie do odbioru dokumentacji medycznej " , sporządzone w obecności pracownika Pracowni RTG.. Bardziej szczegółowo .. Bardziej szczegółowo .. Czytelny podpis pacjenta/ opiekuna faktycznego/ opiekuna prawnegoUpoważnienia do odbioru wyników 1.. USG - upoważnienie do odbioru wyników [ pobierz]Upoważnienie do odbioru wyników POBIERZ Pacjentom, którym wykonano badanie radiologiczne w szpitalu oraz poliklinice wydawana jest płyta CD z badaniem w formie cyfrowej (DICOM) oraz z przeglądarką do tychże badań.do odbioru mojej dokumentacji medycznej: (właściwe zaznaczyć znakiem X) recepty na leki / wyroby medyczne zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne wyniku badania RTG/TK/ USG (niepotrzebne skreślić) Odbiór wyników: w Pracowni RTG/TK/USG poniedziałek - piątek w godz. 10:00 - 18:00 w Pracowni Diagnostyki Mikrobiologicznejdo odbioru badania USG/ RTG/ inne ..

RTG - upoważnienie do odbioru wyników [ pobierz] 4.

Odbiór wyników badań: osobiście przez pacjenta, przez przedstawiciela ustawowego,Dokumenty niezbędne do przyjęcia pacjenta do Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego (wypełnia lekarz i pielęgniarka Podstawowej Opieki Zdrowotnej) Komplet dokumentów obowiązujących.pdf; Upoważnienie do odbioru wyniku badania - LABORATORIUM, RTG Upoważnienie.pdf; Skierowanie do pracowni tomografii komputerowej PDF Skierowanie.pdfBADANIE RTG.. Wyniki badań: Wynik badania jest wydawany dwa dni od wykonania badania w rejestracji RTG w godzinach 08.00-16.00..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt