Protokół reklamacyjny wypełniony

Pobierz

Adres nabywcy: .. Sprawdź dokładnie oraz wpisz numer zamówienia, którego dotyczy reklamacja.. W przeciwnym wypadku reklamacja nie zostanie rozpatrzona.. W przeciwnym wypadku reklamacja nie zostanie rozpatrzona.1.. (pieczątka oraz czytelny podpis Klienta )Reklamacje produktów zgłaszane bez poprawnie wypełnionego protokołu nie będą rozpatrywane.. Imię i nazwisko osoby przyjmującej reklamację Rozpatrzenie reklamacji Jednocześnie potwierdzam, że zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną (załącznik 1, na następnej stronie),UWAGA: Prawidłowo wypełniony protokół jest postawą do uruchomienia procedury reklamacyjnej.. * suma gwarancyjna 1 000 000 zł zgodnie z umową ubezpieczenia potwierdzoną polisą i ogólnymi warunkami ubezpieczenia.. Informujemy, że czas rozpatrywania reklamacji wynosi do 14 dni.. Nazwa lub imię i nazwisko oraz adres reklamującego: 2.Protokół reklamacyjny Dostawca: Zakład Poligraficzny POL-MAK P. Makowiak, D. Makowiak Spółka Jawna, ul. Słoneczna 6, 62-081 Przeźmierowo Pieczątka reklamującego z danymi firmy Dane odbiorcy Miejscowość NIP Symbol produktu (na odwrocie produktu , obok kodu kreskowego) Nr faktury Legenda Zasady reklamacji Towar uszkodzony w dostawie .Reklamacja ilościowa powinna zawierać następujące dokumenty: protokół reklamacji, w całości wypełniony; protokół szkodowy; kopię listu przewozowego; protokół z ważenia komisyjnego; kopię zaświadczenia o legalizacji wag, na których był ważony reklamowany węgiel.Wypełniony protokół reklamacji z tytułu gwarancji prosimy przesłać: - mailem na adres - faksem na nr +48 52 3 82 44 5 1 W przypadku zakwalifikowania reklamacji jako niezasadnej, reklamowany towar podlega utylizacji w siedzibie Womix ..

Niepoprawnie wypełniony formularz nie będzie rozpatrywany.Poprawnie wypełniony reklamacyjny należy przesłać razem ze zwracanym towarem.

Wniosek reklamacyjny winien być wypełniony, wniesiony i podpisany przez osobę reprezentująca klienta.Formularz reklamacji gwarancyjnej DANE UŻYTKOWNIKA imię nazwisko ulica Kod pocztowy / miejscowość nr telefonu/e-mail : NR ZAMÓWIENIA : NR FAKTURY ZAKUPU:REKLAMACJA TOWARU NIEZGODNEGO Z UMOW Ą NR .. (piecz ątka firmowa sprzedawcy) Sporz ądzono w dniu .. (nazwa i adres placówki handlowej/usługowej)Krok 2 - Pobierz i wypełnij formularz reklamacyjny, który znajdziesz z lewej strony.. k. ul.PROTOKÓŁ REKLAMACJI TOWARU Imi ę i nazwisko nabywcy/ nazwa firmy:.. w ciągu 5 (pięciu) dni od dnia zgłoszenia szkody wysłać Produkt na adres HSK, kopię dokumentu zakupu oraz wypełniony Protokół z naniesionym numerem zgłoszenia.. WYPEŁNIA HURTOWNIA 3.Data i podpis przyjmującego zwrot/reklamację.. Poprawnie wypełniony protokół reklamacyjny musi posiadać wypełnione wszystkie pola.Wypełniony protokół reklamacyjny oraz otrzymany towar należy odesłać na adres: POKAR Metalowa 7 10-603 Olsztyn .. WYPEŁNIA AKWIZYTOR 1.. Podpis Kierowcy, temperatura transportu.. Na podstawie protokołu zostanie wypełnione elektroniczne zgłoszenie reklamacji do producenta części, celem..

Na pisemną prośbę reklamującego, możliwy jest zwrotPoprawnie wypełniony protokół reklamacyjny należy przesłać razem ze zwracanym towarem.

ostatecznego rozpatrzenia przez producenta.Wypełniony protokół należy wysłać na adres: w razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt: +48 533 306 420 Sprzęt odesłany do producenta / dataFormularz reklamacyjny (w przypadku zagubionych i uszkodzonych przesyłek międzynarodowych)4.. Podpis Kierowcy, temperatura transportu III.protokÓŁ reklamacyjny kompletny reklamowany produkt; czysty w oryginalnym opakowaniu; poniŻej proszĘ wpisaĆ dane: adres firmy data nabycia produkt zgŁaszany do reklamacji nazwa produktu/ opis, sposÓb powstania wad i uszkodzeŃ sposÓb zaŁatwienia poprawnie wypeŁniony protokÓŁ reklamacyjny; kopiĘ dowodu zakupu (faktura lub paragon)W przypadku reklamacji dotyczących uszkodzeń w transporcie konieczne jest załączenie protokołu szkody wypełnionego w ciągu maksymalnie 2 dni od otrzymania przesyłki.. W przeciwnym razie zgłoszenie uznaje się za niebyłe.. WYPEŁNIA AKWIZYTOR 1.. DPD: spisanego z kurierem lub on-line - KLIKNIJ TUTAJ!. Przyczyna odmowy.4.. InPost: spisanego z kurierem lub on-line - KLIKNIJ TUTAJ!. Nr faktury korygującej .. *** Bez tego numeru reklamacja nie będzie rozpatrywana Ważne: Należy załączyć oryginał lub kserokopię dowodu zakupu.PROTOKÓŁ REKLAMACJI NR (wypełnia serwisant firmy SALUS) IMIĘ I NAZWISKO TELEFON MAIL ADRES ZWROTNY / PIECZĘĆ FIRMOWA DATA ZAKUPU MIEJSCE ZAKUPU Reklamowany produkt wyślij kurierem UPS na nasz koszt Zamów kuriera dzwoniąc pod nr infolinii 22 53 40 000 i podaj nasz nr klienta W63Y27 oraz dane firmy: QL CONTROLS Sp..

W przeciwnym wypadku reklamacja nie będzie rozpatrzona.Do wysyłki zawsze należy dołączyć dowód zakupu oraz wypełniony protokół reklamacji.

Data i godz. odbioru od klienta.. Pliki do pobrania: Czytelne wypełniony protokół reklamacyjny; PROTOKÓŁ REKLAMACYJNY Informacje o urządzeniu Model: Nazwa:Wypełniony formularz wyślij na adres Protokół reklamacyjny z tytułu gwarancji Oświadczam, że są mi znane warunki gwarancji zawarte w Karcie gwarancyjnej firmy Pagen i jestem świadomy, iż w przypadku zgłoszenia reklamacji wynikającej z braku konserwacji lub regulacji stolarki zostanę obciążonyWypełniony protokół należy przesłać do ROKAPIL w terminie najpóźniej 7 dni od daty uszkodzenia części..

Krok 3 - Wyślij do Działu Reklamacji zdjęcia produktu, wypełniony formularz, protokół szkody na adres: przesyłki dołącz wypełniony protokół oraz dowód zakupu.

Do wysyłki zawsze należy dołączyć dowód zakupu oraz wypełniony protokół reklamacji.. Data i godz. odbioru od klienta 2..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt