Wniosek o wydanie zaświadczenia urząd skarbowy wzór

Pobierz

Pliki do pobrania Urzędu Skarbowego Kraków-Prądnik.. W zaświadczeniu proszę podać informacje dotyczące (niewłaściwie skreślić):Chcesz potwierdzić, że twój partner biznesowy jest czynnym podatnikiem VAT lub potwierdzić swój własny status w podatku VAT, np. w związku z udziałem w przetargu?. Przykładem jest tutaj zaświadczenie o braku zaległości podatkowych, zaświadczenie o wysokości dochodu, przychodu, obrotu itp.Wniosek o wydanie zaświadczenia powinien wskazywać podmiot, który ubiega się o uzyskanie informacji, jak i podmiot, który dane te ma potwierdzić.. Podpis Opłata skarbowa/wolne od opłaty skarbowej: z chwilą złożenia wniosku załączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej (w kwocie: 17 zł; 21 zł).. WYPEŁNIJ WIELKIMI LITERAMI.. Wniosek o wydanie zaśwaidczenia o niezaleganiu.c) czy w stosunku do wnioskodawcy prowadzone jest postępowanie w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia.. Źródło: Pierwszy Urząd Skarbowy w Koszalinie.. Wniosek o wydanie zaświadczenia (o wysokości dochodu, wysokości należnego ryczałtu itp.).pdf ( 57 KB ) Przykładowy wzór do jednorazowego upoważnienia do odbioru zaświadczenia.pdf ( 63 KB ) Wniosek o wydanie zaświadczenia w podatku od spadków i darowizn potwierdzającego, że nabycie praw do spadku albo rzeczy lub .Wniosek o wydanie zaświadczenia z Rejestru Zastawów Skarbowych - WZÓR (link otwiera dokument w nowym oknie) .pdf (264 KB) Informacje o publikacji dokumentu Data utworzenia: 12.10.2017Wniosek o umorzenie zaległości podatkowej: Wniosek o urlop ojcowski: Wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji przez Urząd Skarbowy: Wniosek o wydanie odpisu z Rejestru Dłużników Niewypłacalnych: Wniosek o wydanie zaświadczenia o wysokości zaległości podatkowych: Wniosek o wyłączenie pracownika z udziału w toczącym się postępowaniuWzory wniosków..

Wniosek o wydanie zaświadczenia o dochodach podatnika.

Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu/zaleganiu w podatkach obowiązujący w Urzędzie Skarbowym Kraków-Prądnik.Pliki do pobrania.. 1 ustawy o opłacie skarbowej.. Taki dokument może ci być potrzebny, jeśli - na przykład - starasz się o kredyt.. pdf ( 79 KB ) Wniosek o wydanie zaświadczenia o braku zaległości.pdf ( 203 KB ) Wniosek o wydanie zaświadczenia - spadek - darowizna - zasiedzenie.pdf ( 77 KB ) Dokumenty o ulgę w spłacie - osoba prawna.pdf ( 51 KB ) Dokumenty o ulgę w spłacie - przedsiębiorcy.pdf ( 54 KB )Pliki do pobrania Urzędu Skarbowego Kraków-Prądnik.. o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości .. 275 KB) Wniosek o wydanie zaświadczenia o wysokości zaległości podatkowych zbywającego (plik pdf.. Instrukcja wypełnienia dokumentu.. Wniosek powinien zawierać dane dotyczące imion i nazwisk, adresów oraz danych identyfikujących, a w przypadku osoby fizycznej numer PESEL.. Wniosek o ulgę w spłacie (plik pdf 515 KB) Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu (plik pdf 505 KB) Oświadczenie o stanie majątkowym (działalność) (plik pdf 600 KB) Oświadczenie o pomocy publicznej (plik pdf 533 KB)Pliki do pobrania.. Rejestr zaświadczeń może być prowadzony w systemie teleinformatycznym, spełniającym wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 5 ust..

Wniosek o wydanie zaświadczenia.

Oświadczenie o zakończeniu najmu.. 2b ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2015 r. poz. 1446).Pliki do pobrania.. Pola wyboru oznaczajPliki do pobrania.. Źródło: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Świdnicy.. Zwalnia się od opłaty skarbowej osoby, które składając wniosek przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa (art. 7 pkt 5 ustawy o opłacie skarbowej).wniosek o wydanie zaŚwiadczenia (Z WYŁĄCZENIEM ZAŚWIADCZENIA O NIEZALEGANIU/STANIE ZALEGŁOŚCI) A.. Wnioski różne.. Sprawdź poniżej, jak możesz je uzyskać.Wzory zaświadczeń.. Autor: Pierwszy Urząd Skarbowy w Radomiu.. W tym miejscu znajdziesz wzory wniosków o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach, ograniczeniu poboru zaliczek, umorzeniu, odroczeniu i rozłożeniu podatku na raty.Starając się o kredyt przedsiębiorcy często muszą udowodnić, że nie zalegają z płatnościami podatków.. Zawiadomienie o popełnieniu czynu zabronionego - czynny żal.. Jeśli zaś wniosek dotyczy firm lub właściwych .Pliki do pobrania.. Źródło: Drugi Urząd Skarbowy w Szczecinie.. Wniosek złóż do właściwego urzędu.. Oświadczenie o wyborze formy opodatkowania oraz sposobu wpłacania zaliczek w podatku dochodowym od osób fizycznych.. Źródło: Ministerstwo Finansów.. Pobierz wzór wniosku w PDF lub DOC!Druki do pobrania..

Wniosek o wydanie kserokopii.Druki i formularze.

Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości (plik PDF 370.0 KB); Wniosek o wydanie zaświadczenia z tytułu nabycia majątku na podstawie ustawy o podatku od spadków i darowizn (plik PDF 157.0 KB);Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu lub stwierdzające stan zaległości w podatkach (413 KB) Wniosek o wydanie zaświadczenia o wysokości dochodu, przychodu, o działalności gospodarczej (584 KB) Wniosek o wydanie zaświadczenia o wysokości uzyskanej de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (218 KB)Chcesz uzyskać zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach dochodowych (PIT, CIT), podatku od towarów i usług (VAT) lub w akcyzie albo stwierdzające stan zaległości?. 330 KB)Podaj nazwę urzędu: SYMBOL/00/00 / Adnotacje urzędu.. Wniosek o wydanie kopii dokumentu.pdf ( 531 KB ) Wniosek o zwrot kwoty wydatkowanej na zakup kas rejestrujących.pdf ( 342 KB ) Wniosek o wydanie zaświadczenia o miejscu zamieszkania lub siedzibie dla celów podatkowych (certyfikat rezydencji) cfr-1.pdf ( 521 KB ) Zgoda podatnika na wydanie przez organ podatkowy .Wniosek o wydanie zaświadczenia o wysokości zobowiązania podatkowego, kosztów upomnienia, kosztów egzekucyjnych, zabezpieczonych hipoteką przymusową lub zastawem skarbowym (264 KB) Wniosek o wydanie zaświadczenia, że dokonanie czynności cywilnoprawnych jest zwolnione od podatku lub nie podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych .Pliki do pobrania..

W obu wypadkach takie potwierdzenie może ci wydać urząd skarbowy.

Wniosek o zwrot kosztów postępowania.doc ( 14 KB ) Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości osoby prawnej/ jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej.doc ( 43 KB ) Wniosek o wydanie zaświadczenia o dochodzie/ o przychodzie/ o obrocie.docx ( 20 KB )Naczelnik urzędu skarbowego wpisuje wydanie zaświadczenia w odrębnie prowadzonym rejestrze zaświadczeń.. Oświadczam, że są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością 20.Data 21.. W tym celu należny złożyć w odpowiednim urzędzie wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach.. Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu/ stwierdzającego stan zaległości.pdf ( 78 KB ) Wniosek o wydanie zaświadczenia.pdf ( 49 KB )Wniosek o wydanie zaświadczenia o miejscu zamieszkania lub siedzibie dla celów podatkowych (certyfikat rezydencji) (plik doc 1 474 KB) Wniosek o stwierdzenie nadpłaty podatku (plik pdf 344 KB) Wniosek o zaliczenie nadpłaty lub zwrotu podatku na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych (plik pdf 345 KB)Pliki do pobrania.. Konrad Zawada.. Wniosek o wydanie zaświadczenia.. Zgłoszenie zawarcia umowy najmu okazjonalnego lokalu.. NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO WŁAŚCIWY DLA WNIOSKODAWCYWniosek o wydanie zaświadczenia przez Urząd Skarbowy - plik doc Na żądanie podatnika organ podatkowy jest zobowiązany do wydania zaświadczenia w określonej sprawie.. FK-001/1 Strona 2 z 2Nie podlega opłacie skarbowej wydanie poświadczenia w sprawach wymienionych w art. 2 ust..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt