Protokół straty towaru

Pobierz

Witam, zostałam zmuszona do napisania protokołu zniszczenia, straty towaru, z którym nie wiadomo co się stało.. Wycenić według cen zakupu netto.. Zniszczone towary należy wyksięgować z Księgi przenosząc je z kol.. W polu zakup towaru i materiałów podstawowych wartość z protokołu wpisać ze .W tym celu należy sporządzić protokół zniszczenia towaru.. PROTOKÓŁ ZNISZCZENIA/STRATY TOWARU nr ….. Zgodnie z powyższym, stratę niezawinioną możemy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.. Aby takie księgowanie nie wzbudziło wątpliwości organów skarbowych, należy posiadać dokumentację zdarzenia, czyli np. protokół straconych towarów, protokół policyjny lub innych służb, zgłoszenie na policję.Protokół w sprawie utraty, zniszczenia, uszkodzenia, zdjęcia, zniszczenia uszkodzonych lub zniszczonych banderol: Opis: Dz.U.. Jak to ogarnąć - dodam, że nie ma mozliwośći odmowy.Zobacz jak napisać protokół, jaki układ elementów zastosować, zapoznaj się ze wzorem i przykładem protokołu.. Należy dokonać wyceny poniesionych strat i tą kwotę (liczbowo i słownie) ująć w protokole.Jak podkreślił Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi "Właściwym dokumentem na okoliczność powstania straty z tytułu kradzieży jest protokół strat, który powinien określać rodzaj szkody, jej ilość, wartość, przyczynę powstania straty, podpisy osób uprawnionych oraz datę.Do celów dowodowych podatnik powinien sporządzić protokół potwierdzający likwidację przeterminowanych towarów..

13 - pozostałe wydatki (na plus).Należy sporządzić protokół strat.

Należy w nim podać ilość i rodzaj utraconych materiałów, surowców oraz datę i przyczynę ich zniszczenia, utraty.. Jeśli towary zostały zniszczone z powodu niedbałości, to wartość utraconego przez to towaru nie może być wliczona w koszty uzyskania przychodu.Strata a koszt.. W tym celu należy sporządzić protokół szkody, w którym zamieszcza się szczegółowy opis zdarzenia oraz sporządza wykaz zniszczonych i przeterminowanych towarów określając ich wartość.Podstawą takiego przeksięgowania może być sporządzony przez Pana protokół strat.. Powodów takiego stanu rzeczy jest wiele.. Zaniedbanie ze strony przedsiębiorcy wyklucza możliwość zaliczenia straty do kosztów.Protokół ten powinien zawierać dane, które dotyczyć będą: numeru dokumentu, daty sporządzenia, danych osoby sporządzającej (dodatkowo można podać stanowisko w firmie), daty zniszczenia/straty, przyczynę zniszczenia, nazwy, ilości i wartości zniszczonego/utraconego towaru, dodatkowych informacji o przeznaczeniu zniszczonych towarów,Jeśli przyczyną likwidacji są, przykładowo, utrata przez towar terminu ważności, czy też drobne kradzieże w przedsiębiorstwie prowadzonym przez podatnika, właściwym będzie sporządzenie protokołu.. Fundacja Aleksandra Jabłońskiego ul. Grudziądzka 5/7, 87-100 Toruń mail .Na jego podstawie należy sporządzić protokół strat, zawierający: datę wystawienia, przedmiot operacji, określenie straty ilościowo i wartościowo oraz podpis podatnika..

Musimy zadbać o wykazanie, że nie przyczyniliśmy się do straty.

Towar może ulec zniszczeniu choćby na skutek uszkodzenia mechanicznego podczas przewozu, utraty terminu ważności lub wielu innych zdarzeń, o których piszemy w dalszej części tekstu.Protokół uszkodzenia (zniszczenia) towaru jest dokumentem potwierdzającym poniesienie straty przez przedsiębiorcę.. Protokół ten powinien zawierać dane, które dotyczyć będą: - numeru dokumentu, - daty sporządzenia,Każda taka sytuacja wymaga odpowiedniego udokumentowania i ujęcia w KPiR.. Został sporz ądzony przez ….. b ędącego ….. (imi ę i nazwisko) (stanowisko)Protokół zniszczenia towaru - elementy numer kolejny dokumentu; daty sporządzenia; dane osoby sporządzającej (dodatkowo można podać stanowisko w firmie); datę zniszczenia/straty; przyczynę zniszczenia; nazwę, ilość i wartość zniszczonego/utraconego towaru - czynni podatnicy VAT podają wartości .PROTOKÓŁ ZNISZCZENIA/STRATY TOWARU nr .. Określić co i z jakiego powodu uległo uszkodzeniu, przeterminowało się itd..

Tematy: kradzież towaru, straty firm, koszty podatkowe, koszty uzyskania ...Ubytki naturalne towaru.

W lewym górnym rogu uzupełniamy dane firmowe, a w prawym datę i miejscowość.. W ten sposób nabyte materiały pozostaną w kosztach uzyskania przychodów, zmieni się tylko ich kwalifikacja jako rodzaju kosztów.Formalną podstawą do stwierdzenia powstałej straty powinien być protokół szkody opisujący zdarzenie (sporządzony przez podatnika), wskazujący datę powstania zdarzenia, jego przyczynę oraz zawierający dokładne obliczenie wielkości straty, uzupełniony o protokół policji w przypadku kradzieży bądź zgłoszenie szkody instytucji ubezpieczeniowej oraz pisemne wyjaśnienia osób materialnie odpowiedzialnych.W razie trwałego uszkodzenia towaru należy sporządzić odpowiedni protokół..

Uzupełniamy datę, kiedy doszło do zniszczenia towaru i opisujemy przyczynę zaistniałej sytuacji.

Nasze towary zostaną przekwalifikowane na pozostałe koszty.. Będzie on równocześnie dokumentem, który jest podstawą dla zaksięgowania transakcji w księdze przychodów i rozchodów.. Protokół.. 2019, poz. 2534 (załącznik 12) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2020 r. Liczba stron: 1 Format pliku: Formularz wykonany jest w wersji aktywnej w formacie Word.Protokół odbioru dzieła sporządzony w dniu ______ w ______ w sprawie odbioru przedmiotu umowy o dzieło nr ______ z dnia ______ zawartej z Panią / Panem.. Protokół odbioru dzieła, czyli protokół zdawczo-odbiorczy, to dokument zawierany przez strony umowy, który potwierdza finalizację transakcji.. Powinny z niego wynikać przyczyny likwidacji, jej data, wartość straty, a także uzasadnienie, dlaczego sprzedaż wspomnianych środków obrotowych nie była możliwa.protokół zniszczenia/strat .. Następnie na podstawie protokołu przeprowadzić księgowanie bezpośrednio w KPIR w zakładce Ewidencje.. 10 - zakup towarów handlowych i materiałów (na minus) do kol.. Przyczyny naturalnych ubytków towaru są uzależnione od jego rodzaju i mogą być wynikiem rozmrażania, wysychania, rozlewania, wyciekania lub - najczęściej .. Protokół to pisemne sprawozdanie z przebiegu rozmaitych posiedzeń: zebrania, rozprawy sądowej, a także dokument, który potwierdza wykonanie jakiejś czynności i opisuje jej przebieg, np. protokół obserwacji, protokół zdawczo-odbiorczy, itp.Fenomenalnie, gdyby zaistniała możliwość stworzenia protokołu strat produktów jako jeden z rodzajów dodawanych dokumentów w trybie magazynowym, co równałoby się ściągnięciu danego produktu ze stanu magazynowego.Tak sporządzony protokół staje się podstawą do wpisania zdarzenia do Książki Przychodów i Rozchodów.. Został sporządzony przez .. będącego .Protokół strat..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt