Dofinansowanie do wypoczynku letniego uzasadnienie

Pobierz

** Dołączyć do wniosku o dofinansowanie do wypoczynku dziecka zorganizowanego we własnym zakresie, zaświadczenie W przypadku świadczeń finansowanych z ZFŚS termin ich wypłaty jest regulowany w regulaminie ZFŚS.. POWIERZENIA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO/ WSPIERANIA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO 1) PRZEZ.. Co ważne, pracownik może się starać o pieniądze także wtedy, gdy sam uzyskał dopłatę do wakacji, jak i wtedy, gdy takie samo świadczenie otrzymał w swoim zakładzie pracy jego współmałżonek.Wniosek o przyznanie dofinansowania do: wycieczki, biletu wstępu, wypoczynku letniego, wypoczynku w dniach wolnych z okazji świąt* Nazwisko i imię………………………………………………… prac/emeryt* tel……………………………….Wniosek o przyznanie dofinansowania do wypoczynku letniego pracownika/emeryta/rencisty * Ja niżej podpisana/y* oświadczam, że łączne dochody wszystkich członków rodziny wspólnie zamieszkujących i prowadzących gospodarstwo domowe, po przeliczeniu na jedną osobę wynoszą………….………………….zł/brutto ( 1/12 dochodu za rok poprzedzający złożenie oświadczenia).dofinansowanie do wypoczynku letniego, dofinansowanie do wypoczynku zimowego, dofinansowanie do wypoczynku dziecka zorganizowanego we własnym zakresie (podać imię dziecka)**.. Uprzejmie informuję, że wnioski o dofinansowanie wypoczynku letniego w roku 2021 dla pracowników i pracowników emerytowanych Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy przyjmowane będą w terminie: do 14 maja 2021 r. W związku z sytuacją pandemiczną, koniecznie prosimy o podanie numeru konta, na które zostanie przelane dofinansowanie, gdyż odbiór .Zwracam się z wnioskiem o przyznanie pomocy finansowej na dofinansowanie do wypoczynku letniego..

Imię i nazwisko WiekDofinansowanie do wypoczynku zorganizowanego dla dzieci i młodzieży.

W FORMIE.. UZASADNIENIE.. Wobec tego opodatkowaniu podlegać będzie kwota 600 zł.o dofinansowanie do wypoczynku "wczasy pod gruszą" Zwracam się z uprzejmą prośbą o przyznanie dofinansowania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na organizowany we własnym zakresie wypoczynek w okresie od .. do .. W regulaminie wśród świadczeń socjalnych, które mogą zostać przyznane pracownikom przewidziano m.in. dofinansowanie .jak się pisze uzasadnienie wniosku dofinansowania do wczasów wzór?. W takim przypadku nie ma znaczenia, czy wypoczynek odbywa się na terenie kraju czy poza jego granicami.. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Komisję Świadczeń Socjalnych dla potrzeb realizacjiZ funduszu socjalnego pracodawca może więc także dofinansować wypoczynek letni lub zimowy w danym roku kalendarzowym każdemu z dzieci pracownika, jeśli nie ukończyły one jeszcze 18 lat.. Jeżeli wakacje dzieci nie są całkowicie sfinansowane przez pracodawcę, dopłaty do wypoczynku zorganizowanego korzystają ze zwolnienia podatkowego.Załącznik nr 4 do regulaminu ZFŚS ..

Dofinansowanie do wypoczynku może być więc wypłacone przed rozpoczęciem urlopu wypoczynkowego albo po urlopie.

charakter uprawnienia: pracownik/emeryt/rencista WNIOSEK o przyznanie dofinansowania do wypoczynku W oparciu o regulamin ZFŚS SP nr 25 zgłaszam wniosek o dofinansowanie wypoczynku letniego dla mnie, współmałżonka oraz dzieci: Lp.. Strona pozwana wniosła o oddalenie powództwa, twierdząc, że wykonała - przyjęte w pakcie gwarancji pracowniczych - zobowiązania do tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz do wypłat z Funduszu, na podstawie obowiązującego regulaminu.dofinansowanie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej z terenu województwa wielkopolskiego w 2014 roku (rodzaj zadania publicznego2)).. (tytuł zadania publicznego) w okresie od .. do .. Mimo, iż żadna z poszczególnych kwot dofinansowania nie przekracza kwoty zwolnienia to w roku podatkowym, należy je zsumować.. Dochód miesięczny na członka rodziny wynosi .. netto miesięcznie.Dofinansowanie do wypoczynku letniego przysługuje pracownikowi ZZK oraz osobom uprawnionym wymienionym w § 5 pkt d), pod warunkiem wykorzystania przez pracownika urlopu wypoczynkowego bez względu na to, kto z osób wymienionych w § 5 korzysta z dofinansowania, w danym roku na okres nie krótszy niż kolejnych 14 dni kalendarzowych.Dzieci pracowników i byłych pracowników emerytów i rencistów są uprzywilejowane w zakresie dofinansowania ich wypoczynku letniego i zimowego..

Do niedawna dofinansowaniem objęty był jedynie wypoczynek krajowy.Kiedy można wypłacić dofinansowanie do wypoczynku?

Uzasadnienie wniosku: zgodnie z regulaminem ZFŚS.. WOJEWODĘ WIELKOPOLSKIEGOPracownicy firm, w których funkcjonuje fundusz socjalny, mogą ubiegać się o dopłaty do wakacji, jeżeli w treści regulaminu przewidziano taką pomoc.. Przyznawane kwoty uzależnione są od .Proszę o udzielenie dofinansowania do wypoczynku urlopowego w formie wczasów (podkreślić odpowiedni wariant) : a) zakupionych w biurach turystycznych, b) profilaktyczno - leczniczych, w tym także obejmujących leczenie uzdrowiskowe, c) organizowanych we własnym zakresie, tzw. "wczasów pod gruszą".Pracownik otrzymał w ciągu roku podatkowego dwa dofinansowania wypoczynku (np. zimowy i letni), po 800 zł każde, czyli łącznie 1600 zł..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt