Podanie o przyjęcie do szkoły policealnej

Pobierz

Przyjmuję do wiadomości obowiązek informacyjny.. Moje dane osobowe będą przetwarzane w celu rekrutacji do Szkoły i podpisania umowy o naukę oraz do celów związanych z nauką w szkole, w tym między innymi do przeprowadzenia egzaminów zewnętrznych przez uprawnione do tego instytucje.WNIOSEK o przyjęcie do Szkoły Policealnej nr 5 Proszę o przyjęcie mnie na semestr .. Pierwsze imię .. Miejsce urodzenia - miejscowość.. * / Szkoły Policealnej dla Dorosłych TWP w Siedlcach, prowadzonej systemem zaocznym.. w księdze słuchacza PODANIE O PRZYJĘCIE DO POLICEALNEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ "EDUKATOR" WE WŁODAWIE (PROSZĘ WYPENIAĆ DRUKOWANYMI LITERAMI) PESEL KANDYDATA.. DANE OSOBOWE NAZWISKO IMIĘ PIERWSZEDo wniosku o przyjęcie załączam: świadectwo ukończenia szkoły średniej, zaświadczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu .. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów rekrutacji do Policealnej Szkoły Medycznej zgodnie z art. 6 ust 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.. w sprawie ochorny osób fizycznych w związku z ./ Szkoły Policealnej prowadzonej systemem zaocznym w zawodzie: .. Czy pracuje Pan/i w zawodzie:Do wniosku o przyjęcie załączam: a) świadectwo ukończenia szkoły, b) zaświadczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu c) dokumenty lub oświadczenia potwierdzające spełnianie w/w kryteriów d) dwa zdjęcia podpisane na odwrocie.Przykładowy wzór podania oraz przykładowe uzasadnienie Wrocław, dnia 2020.08.24 (data po prawej) Twoje imię i nazwisko Ulica i numer mieszkania kod pocztowy i miejscowość tel..

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w wniosku dla potrzeb prowadzonej rekrutacji.Wniosek o przyjęcie do szkoły policealnej.

Data urodzenia ( dzień -miesiąc -rok ).. Nazwisko rodowe.. Drugie imię .. Na Kurs .przy ul. Mickiewicza 5, 10-548 Olsztyn.. dokumenty lub oświadczenia potwierdzające spełnianie w/w kryteriów.. KANDYDAT 1.Strona Zespołu Szkół Agrobiznesu im.. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego jw.. Płeć:Proszę o przyjęcie mnie do następującej szkoły: (wybraną szkołę zaznaczyć "x") Niepublicznej Szkoły Policealnej ACZE: Technik administracji -dwuletni Technik bezpieczeństwa i higieny pracy-1,5 roczny Technik informatyk -dwuletni WIARYGODNOŚĆ DANYCH POTWIERDZAM WŁASNORĘCZNYM PODPISEM.podanie o przyjĘcie do liceum ogÓlnoksztaŁcĄcego dla dorosŁych "edukator" w skierniewicach (wypeŁnia pracownik szkoŁy) semestr (proszĘ wypeŁniaĆ drukowanymi literami) pesel kandydata .. skąd uzyskał/a pan/pani informacje o szkołach "edukator" .PODANIE O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY POLICEALNEJ Author: Zespół Szkół Nr 2 Last modified by: Użytkownik Created Date: 2/24/2012 10:32:00 AM Company: Consultant Other titles: PODANIE O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY POLICEALNEJpodanie o przyjĘcie do policealnej szkoŁy zawodowej "edukator" w kielcach.. Szkoła Policealna ul. I. Paderewskiego 2 56-400 .. Centrum Kształcenia Dorosłych.. 3 zdjęcia.. Bohaterów Poznańskiego Czerwca '56 w Poznaniu ul. Śniadeckich 54/58 PODANIE O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY POLICEALNEJ Proszę o przyjęcie mnie na semestr ………………………(pierwszy, drugi, trzeci, czwarty) do SZKOŁY POLICEALNEJ NR 4 kształcącej w formie ZAOCZNEJ kształcącej w zawodzie: technikpodanie do szkoły policealnej..

Nazwisko ... Skąd uzyskał/a Pan/Pani informacje o szkołach "Edukator" ...podanie o przyjĘcie do policealnej szkoŁy zawodowej "edukator" w zabierzowie.

w zawodzie: technik .PODANIE O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY POLICEALNEJ Author: Zespół Szkół Nr 2 Last modified by: Karolina Iwanicka Created Date: 6/23/2017 7:58:00 AM Company: Consultant Other titles: PODANIE O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY POLICEALNEJpodanie o przyjĘcie do policealnej szkoŁy zawodowej "edukator" w skierniewicach.. nazwa kierunku, semestr (wypeŁnia pracownik szkoŁy) technik semestr (proszĘ wypeŁniaĆ drukowanymi literami) pesel kandydata .w Zespole Szkół Budowlano-Elektrycznych ul. Wałbrzyska 35-37 58-100 Świdnica WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY Proszę o przyjęcie na I semestr do Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 4 w formie zaocznej w roku szkolnym ./.,PODANIE O PRZYJĘCIE DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH "EDUKATOR" W KIELCACH (WYPEŁNIA PRACOWNIK SZKOŁY) SEMESTR (PROSZĘ WYPEŁNIAĆ DRUKOWANYMI LITERAMI) PESEL KANDYDATA .. Nr w księdze uczniów.. nazwa kierunku, semestr (wypeŁnia pracownik szkoŁy) technik semestr (proszĘ wypeŁniaĆ drukowanymi literami) pesel kandydata .Data przyjęcia podania (wypełnia szkoła) Nr.. podanie od kandydata ubiegającego się o przyjęcie, dokumenty potwierdzające pełne ogólne wykształcenia średnie wraz z tłumaczeniem na język polski .Szkoły przyjmują podania od 21 czerwca 2021 W województwie kujawsko-pomorskim kandydaci do szkół policealnych, szkół branżowych II stopnia (na I semestr nauki) i LO dla dorosłych (na I semestr).Podanie o przyjęcie do szkoły policealnej dla dorosłych w zawodzie technik administracji Dyrektor Zespołu Szkół im..

Proszę o przyjęcie mnie do Szkoły Policealnej Nr X w [miejscowość] na kierunek kształcenia ………………………………………………………………………..PODANIE O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY POLICEALNEJ.

Podanie o przyjęcie do szkoły policealnej dla dorosłych Dyrektor Zespołu Szkół Nr 24 Szkoła Policealna Nr 17 ul. P. Eluarda 51-55 54-019 Wrocław Proszę o przyjęcie mnie do Szkoły Policealnej Nr 17 we Wrocławiu, na podbudowie szkoły średniej, prowadzonej systemem stacjonarnym, wieczorowym, w zawodzie: FLORYSTA.Zespołu Szkół Handlowych im.. WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY.. semestr (proszĘ wypeŁniaĆ drukowanymi literami) pesel kandydata .3) zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwskazań do nauki w wybranym zawodzie (skierowanie na badania lekarskie kandydat do szkoły otrzymuje w sekretariacie szkoły); 4) dowód osobisty (do wglądu).. ul. XXX [kod pocztowy] [miejscowość], tel.. Nazwa Szkoły we Wrocławiu PODANIE Zwracam się z uprzejmą prośbą o przyjęcie mnie do klasy pierwszej o profilu ogólnym z biologią i chemią jako .PODANIE O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY POLICEALNEJ DLA DOROSŁYCH Proszę o przyjęcie mnie na semestr pierwszy / …………….. M. Rataja w Klementowicach.. dwa zdjęcia podpisane na odwrocie.. W KRAKOWIE.. Szkole Policealnej w Oleśnicy, prowadzonej systemem zaocznym w zawodzie: (zaznacz X swój wybór) KANDYDAT 1.. Nazwisko …………………………………………………….………………………..

W. Łukasińskiego w Skępem Proszę o przyjęcie mnie na semestr pierwszy Szkoły Policealnej dla Dorosłych w formie zaocznej kształcącej w zawodzie: technik administracji.

nazwa kierunku, semestr (wypeŁnia pracownik szkoŁy) technik.. Proszę o przyjęcie mnie do szkoły w roku szkolnym 2021/2022.Do wniosku o przyjęcie załączam: a) świadectwo ukończenia szkoły średniej, b) zaświadczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu c) dokumenty lub oświadczenia potwierdzające spełnianie w/w kryteriów d) dwa zdjęcia podpisane na odwrocie Czy pracuje Pan/i w zawodzie:Do Dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego w Rudzie Śląskiej Podanie o przyjęcie do Szkoły Policealnej Proszę o przyjęcie mnie do Szkoły Policealnej w Centrum Kształcenia Ustawicznego,Podanie o przyjęcie do szkoły policealnej Dyrektor "EUROCONSULTING" Centrum Kształcenia Dorosłych.. na kierunek technik masażysta.. *wpisuje szkołaDYREKTOR.. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr X. im.. Co trzeba zrobić, aby zapisać się na Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy w Szkole Policealnej w Raciążu ?. (nr telefonu] Termin składania dokumentów do 24 sierpnia 2013r..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt