Zlecenie świadczenia protetycznego załącznik nr 3

Pobierz

zm.) oraz z tytułu niedopuszczalnego lub nieuprawnionego przetwarzania w zbiorze danych osobowych, przewidzianej w art. 49 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danychZałącznik nr 5 do zarządzenia Nr 55/2010/ DSOZ .. 3.Nr 77, poz. 464), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 219 ust.. Opis udzielonego świadczenia: Kod świadczenia Wartość punktowa Stan jamy ustnej i projekt pracy projekt projekt 18 17 16 15 55 14 54 13 53 12 52 11 51 21 61 22 62 23 63 24 64 25 65 26 27 28 stan stan .z zastrzeżeniem § 7 ust.. 1 pkt 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 174, poz. 1039 i Nr 185, poz. 1092).5) innych świadczeń ambulatoryjnych - określa załącznik nr 5 do rozporządzenia.. Świadczenia, o których mowa w ust.. Charakteryzuje się ona większą elastycznością, brakiem konieczności opłacania składek na ubezpieczenie chorobowe, czy .1.. Potwierdzenie odbioru materiału i dostawy gotowej pracy nastąpi na formularzu zlecenia, o którym mowa w ust.. 1, realizowane są zgodnie z rozporządzeniem MZ o programach zdrowotnych oraz z opisem Programu określonym w załączniku nr 6 do zarządzenia.. 1 pkt 6.. Warunki realizacji świadczeń gwarantowanych, o których mowa w ust.. 1 pkt 10 i 11 rozporządzenia MZ, wyszczególnione w poz. 104 do 116 załącznika nr 1 do zarządzenia, są udzielane w ramach zakresów: świadczenia ogólnostomatologiczne oraz świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do 18. roku życia.1 Warunki w rodzaju: świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie 1..

1.Zlecenie świadczenia protetycznego / świadczenia ortodontycznego.

Sąd nie dopatrzył się w niej nieprawidłowości w działaniach lekarza.2 Przedmiotem niniejszej umowy jest usługa świadczenia obsługi płacowo-kadrowej, z uwzględnieniem przepisów i wytycznych, o której mowa w ust.. 7 oraz § 8 ust.. 1 pkt 3 i 7 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638, 1948 i 2260), jest uprawniona do wykonywania samodzielnie bez zlecenia lekarskiego świadczeń zdrowotnych w zakresie, o którym mowa w § 4, jeżeli ukończyła kurs kwalifikacyjny lub posiada .Załącznik nr 5 do zarządzenia Nr 59/2009//DSOZ .. Świadczenia objęte przedmiotem umowy, udzielane są osobiście przez osoby posiadające określone kwalifikacje, zgodnie z "Harmonogramem - zasoby" , stanowiącym załącznik nr 2 do umowy.. 1 ustawy z dniaprzelewem na rachunek bankowy wskazany w fakturze, lub gotówką za okres jednego miesiąca i na podstawie załączonej do niej specyfikacji wykonanych usług, stanowiących zał.. Świadczenia objęte przedmiotem umowy, udzielane są osobiście przez osoby posiadające określone kwalifikacje, zgodnie z "Harmonogramem - zasoby" , stanowiącym załącznik nr 2 do umowy.. 1, zwana dalej "obsługa płacowo- .. Zleceniodawcę dokumentów w terminach określonych w Załączniku nr 3 do umowy..

Zasady świadczenia usług eksperckich 1.

DIALIZA OTRZEWNOWA Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 68/2009/DSOZ 1.. Świadczeniodawca zapewnia dostępność do świadczeń zgodnie z "Harmonogramem - zasoby", stanowiącym załącznik nr 2 do umowy .1 ZARZĄDZENIE Nr 57/2016/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie stomatologiczne Na podstawie art. 102 ust.. z tytułu umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej, umowy o pracę nakładczą, umowy najmu, umowy dzierżawyustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503, z późn.. 1 WARUNKI lekarze Załącznik nr 5 do rozporządzenia Lp 1 1) lekarze - w łącznym wymiarze czasu pracy odpowiadającym czasowi pracy stacji dializ: a) specjalista nefrologii lub b) specjalista chorób wewnętrznych w trakcie specjalizacji z nefrologii .Umowa zlecenia zawierana z osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, prowadzącą działalność gospodarczą BPR wrzesień 2020 1 Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 193 Rektora UW z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 82 Rektora UW1..

zm.) Nazwa podwykonawcywzoru specyfikacji stanowiącej załączniki nr 3 do niniejszej umowy.

Świadczenia objęte przedmiotem umowy, udzielane są osobiście przez osoby posiadające określone kwalifikacje, zgodnie z "Harmonogramem - zasoby", stanowiącym załącznik nr 2 do umowy.. Świadczeniodawca zapewnia dostępność do świadczeń zgodnie z "Harmonogramem - zasoby", stanowiącym załącznik nr 2 do umowy.. 2 będzie każdorazowo zlecane na podstawie Zamówienia na świadczenie usługi eksperckiej, którego wzór stanowi załącznik nr 4.. Świadczenia objęte przedmiotem umowy, udzielane są osobiście przez osoby posiadające określone kwalifikacje, zgodnie z "Harmonogramem - zasoby" , stanowiącym załącznik nr 2 do umowy.. Liczba i cena jednostek rozliczeniowych oraz kwota zobowiązania Funduszu są określone w "Planie rzeczowo - finansowym", którego wzór stanowi załącznik nr 1 do umowy, o której mowa w § 5 ust.. 5 pkt 21 i 25 oraz art. 146 ust.. 2.4) rehabilitacja protetyczna; 5) leczenie retencyjne; 6) uzupełnienie braków zębowych protezami ruchomymi.. Opis udzielonego świadczenia: Kod świadczenia Wartość punktowa Stan jamy ustnej i projekt pracy projekt projekt 18 17 16 15 55 14 54 13 53 12 52 11 51 21 61 22 62 23 63 24 64 25 65 26 27 28 stan stan .Załączniki: Załącznik nr 1 - Zakres przedmiotu umowy wraz z cennikiem Załącznik nr 2 Miesięczny wykaz wykonanych prac protetycznych..

Potwierdzone zlecenie załączane jest następnie do dokumentacji medycznej świadczeniobiorcy (pacjenta).1.

Załącznik nr 3 - Miesięczny wykaz prac wykonanych przez Pracownię Protetyczną Zamawiający WykonawcaPielęgniarka zatrudniona lub pełniąca służbę w podmiotach, o których mowa w art. 4 ust.. POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ORAZ WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY.. Świadczeniodawca zapewnia dostępność do świadczeń zgodnie z "Harmonogramem - zasoby", stanowiącym załącznik nr 2 do umowy.. 3.Załącznik nr 3 Oświadczenie o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej* .. Osoba, która nie złożyła oświadczenia będzie korzystać w danym roku z najniższego świadczenia socjalnego.. Świadczenia gwarantowane, o których mowa w ust.. 1 pkt 4, są udzielane przy zastosowaniu leków, dla których ZLECENIE ŚWIADCZENIA PROTETYCZNEGO*/ .. (nr 99) szerzej opisano dwa wyroki z 2017 roku dotyczące leczenia stomatologicznego.. Harmonogram pracy powinien gwarantować prawo świadczeniobiorców do równego dostępu do świadczeń.. 3 i 4 niniejszej Umowy.. ZLECENIE ŚWIADCZENIA PROTETYCZNEGO*/ .. Rozliczając udzielone świadczenia świadczeniodawca obowiązany jest do stosowania następujących zasad:Regulamin - Załącznik nr 3.. 2 pkt 1-3 i 5, stosuje się do świadczeń określonych w ust.. Zaloguj się, aby zobaczyć.. Prace protetyczne wykonywane będą w jednostkach organizacyjnych Wykonawcy tj. wŚwiadczenia stomatologiczne udzielane są zgodnie z harmonogramem pracy określonym w załączniku nr 3 do umowy.. 1 pkt 1 i 3 ustawy2.. 5 pkt 21 i 25 oraz art. 146 ust.. 2.1 ZARZĄDZENIE Nr 94/2014/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne Na podstawie art. 102 ust.. Nr umowy z NFZ Pełna nazwa i adres świadczeniodawcy oznaczenie świadczeniodawcy: imię i nazwisko albo nazwa świadczeniodawcy w rozumieniu art. 5 pkt 41 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. Nr 581, z późn.. Świadczeniodawca zapewnia dostępność do świadczeń zgodnie z "Harmonogramem - zasoby", stanowiącym załącznik nr 2 do umowy.. Dowodem wykonania świadczenia protetycznego lub świadczenia ortodontycznego jest zlecenie świadczenia protetycznego .Każde zlecenie świadczenia protetycznego lub świadczenia ortodontycznego musi zawierać informacje wskazane we wzorze określonym w załączniku nr 3 do zarządzenia nr 47/2018/DSOZ prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.. Świadczenie wybranych usług, o których mowa w § 1 ust..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt