Protokół zdawczoodbiorczy sprzętu

Pobierz

DOSTAWCA:ODBIORCA: Wojewódzki Szpital Podkarpacki.. Numer umowy EZ/214/4/2012.. Data przekazania / odbioru……………………………………….……………….…….. Zdający: .. Przyjmujący: .. Numer faktury dotyczącej przekazanego towaru…………….….….….……………….Protokół zdawczo-odbiorczy (mienie) Ogólne zasady odpowiedzialności materialnej pracownika W związku z powierzeniem pracownikowi mienia w celu realizacji umowy jest on zobowiązany do jego odpowiedniego zabezpieczenia oraz rozliczenia się niego po ustaniu stosunku pracy.PROTOKÓŁ ZDAWCZO - ODBIORCZY (Wzór) do Umowy Nr ./2012/ZDW z dnia ………… Protokół spisany w Myślenicach w dniu …………….. pomiędzy: Zarządem Dróg Wojewódzkich w Krakowie - Rejonem Dróg Wojewódzkich w Myślenicach, ul. Drogowców 2, 32-400 Myślenice, zwanym dalej Sprzedającym, reprezentowanym przez:Pytanie: Jak powinien wyglądać protokół zdawczo-odbiorczy sprzętu komputerowego (w kontekście ochrony danych osobowych)?. Nazwa urządzenia: wózek inwalidzkiPROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY.. PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY.. Data przekazania / odbioru……………………………………….……………….…………….PROTOKÓŁ ZDAWCZO - ODBIORCZY.. Protokół zdawczo-odbiorczy / częściowy*, sporządzony w dniu .. r. w ., Strony zgodnie oświadczają co następuje: W dniu .. r.PROTOKÓŁ ZDAWCZO- ODBIORCZY.. na sprzęt komputerowy.. Wojewódzki Szpital Podkarpacki …………………………….. DOSTAWCA:ODBIORCA: Wojewódzki Szpital Podkarpacki..

Załącznik nr 4 protokół odbioru (zał.

Dane Beneficjenta Ostatecznego (Użyczającego) Nazwisko Imię Nr indeksu Pesel Nr dowodu osobistego Adres zamieszkania (ulica, kod pocztowy, poczta) Adres korespondencyjny (ulica, kod pocztowy, poczta) e-mail Telefon kontaktowy Data użyczenia Data zwrotu Dane zwracanego sprzętu komputerowegoPROTOKÓŁ ZDAWCZO- ODBIORCZY.. Odpowiedź: Należy tak zredagować protokół, by administrator był w stanie wykazać przestrzeganie RODO.stwierdzamy, że po porównaniu Protokołu zdawczo-odbiorczego z dnia .. wystąpiły następujące różnice: Protokół przekazania sprzętu sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach; oryginał dla Działu Spraw Pracowniczych.. Znak sprawy: ZP 3311/11/2017.. ul. Korczyńska 57 …………………………….. PROTOKÓŁ ZDAWCZO- ODBIORCZY.. DOSTAWCA: ODBIORCA: …………………………….. Podpis 3.zaŁĄcznik nr 3 protokÓŁ zdawczo - odbiorczy przekazania sprzĘtu komputerowego - laptopa zgodnie z umowĄ uŻyczenia nr .PROTOKÓŁ ZDAWCZO - ODBIORCZY Katowice, dnia …….….. DOSTAWCA: ODBIORCA: Ogólnopolska Fundacja Doradców Podatkowych Pl. Grunwaldzki 8-10/130 40-950 Katowice Data przekazania / odbioru……………………………………….……………….…………… Numer umowy ….. PUNKT ŁADUNKOWY CIECHANÓW.. Numer umowy EZ/215/56/2011.. ul. Korczyńska 57.. Data przekazania / odbioru……………………………………….……………….…….. po jednej kopii dla każdej ze stron.PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY PRZEKAZANIA MIESZKANIA/DOMU/LOKALU/GRUNTU sporządzony w ……………………………, w dniu …………………………… r., pomiędzy: Panem/Panią Jana Pawła II w Krośnie.Protokół zdawczo-odbiorczy..

sprzedaży sprzętu PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY SPRZĘTU 1.

Przekazujący: nazwa firmy.Czym jest protokół zdawczo-odbiorczy?. Załącznik nr 7a.. Protokół zdawczo-odbiorczy / częściowy*, sporządzony w dniu .. r. w ., Strony zgodnie oświadczają co następuje: W dniu .. r.Protokół zdawczo odbiorczy sprzętu Wzór druku stosowany przy dokumentowaniu przekazania przedmiotu umowy (sprzętu czy mienia) protokolarnie potwierdza się w nim stan techniczny przedmiotu mowy.PROTOKÓŁ ZDAWCZO - ODBIORCZY.. PROTOKÓŁ zdawczo - odbiorczy samochodu słuŜbowego.. Załącznik nr 7. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na.. PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY.. Protokół zdawczo-odbiorczy jest załącznikiem do różnego rodzaju umów.. Instrukcja Zdawcz Odbior.. PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY.. Ilość …………………….………….………….. Numer faktury dotyczącej przekazanego towaru…………….….….….……………….PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY.. nr 2 do umowy)PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY.. Protokół zdawczo-odbiorczy / częściowy*, sporządzony w dniu .. r. w ., Strony zgodnie oświadczają co następuje: W dniu .. r.PROTOKÓŁ ZDAWCZO- ODBIORCZY.. Protokół zdawczo-odbiorczy.. PROTOKÓŁ ZDAWCZO - ODBIORCZY..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt