Odprawa pośmiertna wniosek

Pobierz

Wnioski o wypłatę odprawy pośmiertnej należy składać w terminie dwóch lat od daty śmierci pracownika.W razie śmierci pracownika w czasie trwania stosunku pracy lub w czasie pobierania po jego rozwiązaniu zasiłku z tytułu niezdolności do pracy wskutek choroby, rodzinie przysługuje od pracodawcy odprawa pośmiertna.. Wysokość odprawy wynosi 2940,83 zł (tj. wysokość 1-miesięcznego wynagrodzenia).. Do spadku natomiast należy niepobrane przez zmarłego pracownika wynagrodzenie.Odprawa pośmiertna przysługuje członkom rodziny pracownika wymienionym w art. 93 § 4 Kodeksu pracy, czyli: małżonkowi, innym członkom rodziny spełniającym warunki wymagane do uzyskania renty rodzinnej w myśl przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (małżonek nie musi spełniać tych warunków).. Żadna inna osoba nie ma prawa do uzyskania odprawy pośmiertnej, nawet, jeśli jest spadkobiercą zmarłego pracownika.2560 zł + 120 zł + 260,83 zł = 2940,83 zł.. Oświadczam, że do odbioru odprawy pośmiertnej zostałem*/zostałam* jednomyślnie wskazany*/wskazana* przez pozostałych uprawnionych.. Rodzina zmarłego zatrudnionego na podstawie umowy o pracę ma dodatkowo prawo do odprawy pośmiertnej, którą wypłaca pracodawca.Wniosek o przyznanie rodzinie pracownika odprawy poœmiertnej.. 5.Wniosek o przyznanie odprawy pośmiertnej..

Wniosek o przyznanie rodzinie pracownika odprawy pośmiertnej.Odprawa pośmiertna przysługuje wtedy, gdy w chwili śmierci daną osobę obowiązywał stosunek pracy.

Kwotę odprawy należy więc podzielić na 3 osoby i każda z nich dostanie po 980,28 zł.Jak wiadomo odprawa pośmiertna przysługuje członkom rodziny zmarłego pracownika za których Kodeks pracy uznaje małżonka pracownika oraz innych członków rodziny spełniających warunki wymagane do uzyskania renty rodzinnej w myśl przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.Zgodnie z Kodeksem pracy odprawa pośmiertna jest wypłacana w sytuacji, gdy pracownik zmarł w czasie trwania stosunku pracy lub po jego zakończeniu, lecz wyłącznie w przypadku gdy śmierć nastąpiła w okresie pobierania zasiłku z tytułu niezdolności do pracy powstałej wskutek choroby.. Przysługuje on temu, kto poniósł koszty związane z pochówkiem.. W zwi¹zku ze œmierci¹ pracownika Pana/Pani .. (imiê i nazwisko), która nast¹pi³a w czasie trwania stosunku pracy (lub w czasie pobierania - po jego rozwi¹zaniu - zasi³ku chorobowego) proszê o wyp³atê odprawy poœmiertnej (podstawa prawna art. 93 k.p.).Odprawa pośmiertna należy się nie tylko wtedy, gdy śmierć nastąpiła podczas świadczenia pracy, lecz także w sytuacji, gdy pracownik przebywał np. na urlopie wypoczynkowym, macierzyńskim .Odprawa pośmiertna to specjalne świadczenie, którego wypłatę reguluje kodeks pracy..

Odprawa pośmiertna jest uprawnieniem rodziny, dlatego nie wchodzi do spadku (wyrok Sądu Rejonowego dla Wrocławia- Śródmieście we Wrocławiu z dnia 29 stycznia 2014 r., sygn.

W związku ze śmiercią Pani/Pana ………………………………, pracownika niniejszego zakładu pracy, jako małżonek / …………………………… (inna osoba uprawniona)* proszę o wypłatę odprawy pośmiertnej, o której mowa w art. 93 kodeksu pracy.Mogą również złożyć wniosek o wypłatę odprawy pośmiertnej w przypadku, gdy śmierć pracownika otrzymującego już świadczenia z programu odszkodowań pracowniczych nastąpiła w wyniku uprzednio zgłoszonego incydentu.. Jest wypłacana niezależnie od zasiłku pogrzebowego przysługującego osobie, która poniosła koszty pogrzebu zmarłego.. Śmierć pracownika nastąpiła w czasie: trwania stosunku pracy*,2.. (inna osoba uprawniona)* proszę o wypłatę odprawy pośmiertnej, o której mowa w art. 93 kodeksu pracy.. W związku ze śmiercią Pani/Pana ………………………………………, pracownika niniejszego zakładu pracy, jako małżonek/…………………………………………….. Istotne jest, że prawo do odprawy pośmiertnej powstaje bez względu na to, w jakim miejscu i z jakiej przyczyny nastąpił zgon pracownika.Obowiązek wypłaty odprawy pośmiertnej wynika z Kodeksu pracy, który wskazuje, iż w razie śmierci pracownika w czasie trwania stosunku pracy (bądź w czasie pobierania po jego ustaniu zasiłku z tytułu niezdolności do pracy wskutek choroby), rodzinie przysługuje od pracodawcy odprawa pośmiertna..

W art. 63 kodeksu pracy czytamy, że z dniem śmierci pracownika stosunek pracy wygasa.Odprawa pośmiertna przy spełnieniu określonych warunków wypłacana jest przez pracodawcę rodzinie zmarłego pracownika.

Rodzina poszkodowanego może ubiegać się o rekompensatę, pod warunkiem, że denat był zatrudniony na podstawie umowy o pracę (nie mogą to być umowy cywilnoprawne, czyli umowa o dzieło lub umowa-zlecenie).Odprawa jest wypłacana rodzinie zmarłego pracownika.. Pobierz - Wniosek o przyznanie rodzinie pracownika odprawy pośmiertnej.. Wniosek o przyznanie odprawy pośmiertnej.. Osobami uprawnionymi do odprawy pośmiertnej są żona zmarłego oraz dwoje jego dzieci.. Oświadczam, że jestem jedynym*/ nie jedynym* uprawnionym(ą) do odprawy pośmiertnej po zmarłym*/zmarłej*.. PRZYKŁADUprawnionymi do uzyskania jednorazowej odprawy pośmiertnej po zmarłym pracowniku są, stosownie do §4 art. 93 kodeksu pracy, małżonek oraz osoby uprawnione do uzyskania renty rodzinnej po zmarłym pracowniku.. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 października 1988 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tj. Dz. U.. Z dniem śmierci pracownika wygasa bowiem stosunek pracy.. Dane pracodawcy.. Czy wypłata odprawy pośmiertnej jest obowiązkowa.


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt