Oświadczenie świadków o pracy w gospodarstwie rolnym wzór

Pobierz

Formularze/ Wnioski do pobrania .. Dzień dobry, znajoma do urzędu gminy napisała prośbę o wydanie zaświadczenia potwierdzającego lata pracy w gospodarstwie rolnym rodziców po ukończeniu 16. roku życia.. W wypadku, gdy Pani nie jest w posiadaniu stosownych dokumentów, okresy pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym mogą być udowodnione zeznaniami co najmniej dwóch świadków zamieszkujących w tym czasie na terenie, na którym jest położone to gospodarstwo rolne.świadectw pracy, umów o pracę itp. lub sporządzone i podpisane przez uprawnioną osobę - w oparciu o posiadaną dokumentację - wypisy lub zaświadczenia, których treść winna uwzględniać żądania osoby zainteresowanej zaświadczeniem, na dowolnie ustalonym wzorze.Jeśli masz za sobą pracę w gospodarstwie rolnym, sprawdź jak zaliczyć ją do stażu pracy oraz pobierz wniosek o zaliczenie pracy w gospodarstwie rolnym do stażu pracy: Podanie do pracodawcy o zaliczenie pracy w gospodarstwie rolnym wzórPraca w gospodarstwie rolnym rodziców a staż pracy.. Jeśli urząd gminy nie może potwierdzić pracy w gospodarstwie rolnym to pracownik posiada możliwość udokumentowania pracy w gospodarstwie rolnym rodziców zeznaniami świadków.. Okres pracy w gospodarstwie rolnym powinien być poświadczony zaświadczeniem wydanym przez właściwy urząd gminy.. Zaświadczenie potwierdzające fakt posiadania / istnienia indywidualnego gospodarstwa rolego, określające jego położenie i powierzchnię lub akt własności ziemi/ akt notarialny (do wglądu).Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego pracę w gospodarstwie rolnym..

Zeznania dwóch świadków potwierdzających pracę w gospodarstwie rolnym.

Ja niżej podpisany/a.. ur. .. zam.. Zaświadczenie potwierdzające fakt posiadania/istnienia indywidualnego gospodarstwa rolnego, określające jego położenie i powierzchnię lub akt własności ziemi/akt notarialny (do wglądu).Podanie o wydanie zaświadczenia o potwierdzeniu pracy w gospodarstwie rolnym (33.5 KB) Oświadczenie rolnika 1 (32 KB) Oświadczenie świadka 1 (33.5 KB) Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych (62.6 KB) Rezerwacja wizyty: - nie dotyczy - Złóż wniosek przez Internet: - nie dotyczy - Wymagane dokumenty: podanie, oświadczenie rolnika podpisane w obecności pracownika urzędu (druk),Starannie oraz czytelnie wypełnić druki: oświadczenie Wnioskodawcy w sprawie zatrudnienia w gospodarstwie rolnym oraz oświadczenie Wnioskodawcy w sprawie braku dokumentów (druk: ZUS Rp-9 lub KRUS SR-8), pamiętając o wpisaniu dokładnych dat pracy w gospodarstwie rolnym (tj. dzień-miesiąc-rok)..

Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego pracę w gospodarstwie rolnym.

W praktyce, w przypadku osoby uczącej się, często zdarza się, że ZUS kwestionuje fakt pracy w gospodarstwie, jeśli osoba, która ukończyła 16 lat, uczyła się, czy też uczęszczała do szkoły w innej miejscowości.Zeznania świadków potwierdzające pracę w gospodarstwie rolnym.. Dzień dobry, znajoma do urzędu gminy napisała prośbę o wydanie zaświadczenia potwierdzającego lata pracy w gospodarstwie rolnym rodziców po ukończeniu 16. roku życia.Ustawa z dnia 20 lipca 1990 r. o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy (Dz. U. Nr 54, poz. 310).. W takim przypadku okresy pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym mogą być udowodnione zeznaniami co najmniej dwóch świadków zamieszkujących w tym czasie na terenie, na którym jest położone to gospodarstwo rolne .1.. 2012 r. poz. 803).W przypadku, kiedy pracodawca odmówi zaliczenia lat pracy w gospodarstwie rolnym do stażu pracy, przysługiwać będzie Panu prawo złożenia odwołania do Sądu Pracy.. Dokument potwierdzający przejęcie gospodarstwa rolnego..

Potwierdzenie przez świadków lat pracy.

Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (tekst jednolity: Dz. U.. Wniosek o wydanie zaświadczenia.. Dokument potwierdzający przejęcie gospodarstwa rolnego.. Potwierdzenie przez świadków lat pracy.. * Oświadczam, że powyższe dane zostały podane zgodnie z prawdą i świadomy(a) jestemW dniu 30 czerwca 1997 pracownica skończyła 16 lat.. Pracownica zatrudniona w szpitalu od ukończenia 16 roku życia dojeżdżając do szkoły pracowała w gospodarstwie rodziców w latach .. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1.. Dokument potwierdzający istnienie gospodarstwa rolnego.. Dodam jeszcze, że jeśli łączny staż pracy będzie wystarczający, będzie Pan mógł złożyć wniosek do ZUS o przyznanie emerytury.O tym czy w naszej firmie możemy liczyć na uwzględnienie pracy w gospodarstwie rolnym do stażu pracy, decydują zapisy układu zbiorowego albo ustalenia zakładowego systemu wynagradzania.. 3 ustawy.Jednocześnie oświadczam, iż w przypadku podjęcia przez wyżej wymienionego pracy w moim gospodarstwie rolnym poinformuję właściwą jednostkę KRUS w ciągu 14 dni od zaistnienia tego faktu.. Zgodnie z art. 3 ustawy o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy, właściwy urząd gminy (urząd miejski) powinien wydać stosowne zaświadczenie potwierdzające ten fakt.Okoliczności, które mają znaczenie prawne dla zaliczenia pracy w gospodarstwie rolnym do stażu pracy mogą zostać potwierdzone zeznaniami co najmniej dwóch świadków, o czym stanowi wprost art. 3 ust..

1.Potwierdzenie przez świadków lat pracy.

Pracownik prowadził działy specjalne produkcji rolnej w obrębie miasta.. Dokument potwierdzający istnienie gospodarstwa rolnego.. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1. wzór wniosku PDF.. Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego pracę w gospodarstwie rolnym.. wzór wniosku DOC .. Zaświadczenie potwierdzające fakt posiadania/istnienia indywidualnego gospodarstwa rolnego [zał.. Zeznania dwóch świadków potwierdzających pracę w gospodarstwie rolnym.. nr 5], określające jego położenie i powierzchnię lub akt własności ziemi/akt notarialny (do wglądu) 3.o ś w i a d c z a m że w okresie od .. do ., pracowałem w gospodarstwie rolnym położonym na terenie Gminy Płaska.. (data i czytelny podpis składającego oświadczenie) Potwierdzam powyższe oświadczenie:Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego pracę w gospodarstwie rolnym w formacie edytowalnym (doc).. Zaświadczenie o okresach zameldowania.Ponadto, można równocześnie złożyć pismo z oświadczeniem, że w wyżej wymienionym okresie pracował Pan w gospodarstwie rolnym, a także od razu wskazać świadków.. Jeżeli zapisano w nich, że do stażu, wlicza się także okresy zatrudnienia w innych zakładach, wówczas nasz pracodawca musi uwzględnić również .. Druki oświadczeń dostępne są w pok.Przyjmuje się, iż osoba ucząca się w szkole nie mogła świadczyć stale pracy w gospodarstwie rolnym rodziców i tym samym nie spełnia ustawowej definicji domownika.. Z powodu braku dokumentacji pracy, w miejscowym urzędzie gminy dwóch świadków potwierdziło fakt jej pracy w gospodarstwie w tym okresie.Obowiązują one od stycznia br. Do pracowniczego stażu pracy wlicza się zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 1990 r. o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy (Dz. U. Nr 54, poz. 310):OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY w sprawie braku dokumentów .. po ile godzin dziennie trwało zatrudnienie .. inne źródło utrzymania (np. zakład rzemieślniczy .Jeżeli organ nie dysponuje dokumentami uzasadniającymi wydanie zaświadczenia o pracy zainteresowanej osoby w indywidualnym gospodarstwie rolnym, zawiadamia ją o tej okoliczności na piśmie.. Wymogiem jest druk zeznania świadków.Omówienie orzecznictwa pochodzi z programu LEX dla Samorządu Terytorialnego..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt