Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata warszawa

Pobierz

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka.. Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów ustawowych (art.20t ust 2 ustawy.. Oświadczenie o zamieszkaniu rodzeństwa kandydata w Internacie XIV LOoŚwiadczenie O WIELODZIETNOŚCI RODZINY KANDYDATA DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Ja niżej podpisana/y oświadczam, że jestem rodzicem (opiekunem prawnym) dzieckaDokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów samorządowych (uchwała nr XLI/1061/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 9 lutego 2017 r. ze zm.) Oświadczenie o zamieszkaniu dziecka w odległości do 3 km od przedszkola lub szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi, do której ubiega się o przyjęcie.OŚWIADCZENIE o wielodzietności rodziny kandydata do przedszkola Author: Admin Last modified by: Admin Created Date: 3/15/2019 1:59:00 PM Other titles: OŚWIADCZENIE o wielodzietności rodziny kandydata do przedszkolaOŚWIADCZENIE o wielodzietności rodziny kandydata do przedszkola Author: Admin Last modified by - Created Date: 3/7/2018 10:45:00 PM Other titles: OŚWIADCZENIE o wielodzietności rodziny kandydata do przedszkola/Imiona i nazwisko rodzica/rodziców/ PESEL dziecka OŚWIADCZENIE o wielodzietności rodziny kandydata składane na podstawie art.150 ust.2 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn..

Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata ... .

z 2017 r. poz. 59),Wniosek o przyjęcie do internatu dla ucznia kl. II i III.. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz .1) Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata.. wchodzi w skład rodziny wychowującej troje i więcej dzieci.Oświadczenie o samotnym wychowywaniu kandydata.. podpis rodzica (opiekuna prawnego) 1 zgodnie z art. 20b pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j.. zm. )Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata .. w przypadku przyjęcia kandydata do szkoły innej niż ta, do której został zakwalifikowany, administratorem danych staje się również szkoła .. Ma Pani/Pan prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. 5, 9 i 10ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.. ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU.. Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn.. o systemie oświaty) 1) Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata -plik do pobrania Oświadczenie o wielodzietności.. Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata Oświadczam, żeOŚWIADCZENIE O WIELODZIETNOŚCI RODZINY KANDYDATA DO PRZEDSZKOLA Ja, niżej podpisany oświadczam, że jestem rodzicem ( właściwe podkreślić) ..

Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata.

Prawo oświatowe - przez wielodzietność rodziny rozumieć należy rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci.. Harmonogram postępowania rekrutacyjnego do internatu.. 2 Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 1/2016 .. (miejscowość, data) Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata Ja .Imię i Nazwisko Dziecka Wrocław dnia ………………………………….r.. Zaświadczenie o objęciu rodziny nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystentaDOKUMENTY DO POBRANIAWniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola na rok szkolny 2020/2021.. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeśli uzna Pani/Pan .OŚWIADCZENIE o wielodzietności rodziny* kandydata .. Oświadczenie o miejscu zamieszkania kandydata Harmonogram postępowania rekrutacyjnego Zał.. 2 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.)Oceniając czy rodzina kandydata spełnia kryterium wielodzietności nie bierze się pod uwagę osób, które ukończyły 18 rok życia, nawet jeżeli kontynuują one naukę i pozostają na utrzymaniu rodziców.. Title .Wzór nr 1 OŚWIADCZENIE o wielodzietności rodziny* kandydata Ja, niżej podpisany (-a .Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata Ja, niżej podpisany/a świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia informuję, że moje dziecko: .. (imię i nazwisko dziecka - kandydata do przedszkola)OŚWIADCZENIE o wielodzietności rodziny kandydata ..

Oświadczenie o wielodzietności w rodzinie Zał.

Podstawa prawna: art. 4 pkt 42, art. 131 ust.. OŚWIADCZENIE o wielodzietności 2 rodziny kandydata oświadczenia o ś w i a d c z a m, że moje dziecko: wychowuje się w rodzinie wielodzietnej, w której jest (zaznaczyć właściwy kwadrat znakiem X): troje .. 2 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j.. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie Created Date: 5/16/2021 6:30:53 PM .Dokumenty, które rodzice/prawni opiekunowie dołączają do wniosku: I.. Oświadczenie o objęciu kandydata pieczą zastępczą.. 2) Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawyOŚWIADCZENIE o wielodzietności rodziny kandydata składane na podstawie art. 150 ust.. Kopię Krakowskiej Karty Rodzinnej 3 + Zaświadczenie o pracy kandydata na rzecz środowiska szkolnego lub odbyciu wolontariatu przez kandydata.. z 2004 r. nr 256, poz. 2572,*Ilekroć w harmonogramie mowa jest o rodzicach kandydata rozumie się przez to również opiekunów prawnych ** Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia kryteriów ustawowych są: a) wielodzietność rodziny kandydata - oświadczenie rodzica o wielodzietności rodziny kandydata;Nazwisko i imię rodzica kandydata Miejscowość, data lub kandydata pełnoletniego ..

Oświadczenie o wielodzietności w rodzinie.

2a Wniosek o przyjęcie do internatu dla ucznia klasy drugiej lub trzeciej, który wcześniej nie mieszkał w Internacie XIV LO Zał.. Bardziej szczegółowo1 Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 1/2016 OŚWIADCZENIE O WIELODZIETNOŚCI Ja niżej podpisana/y oświadczam, że wyżej wymieniony małoletni wychowuje się w rodzinie wielodzietnej która wychowuje troje lub więcej dzieci (art. 20b pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572, ze zmianami).. Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata Author: LXXVI Liceum Ogólnokształcące im.. Oświadczenie o uczęszczaniu do przedszkola rodzeństwa kandydata.O WIELODZIETNOŚCI RODZINY KANDYDATA DO UDZIAŁU W PROJEKCIE "DOLNOŚLĄSKIE ŻŁOBKI II" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 .. oświadczenie nieprawdy lub zatajenie prawdy, w związku z art. 75 § 2 KodeksuZał.. 2) Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze .- moja rodzina korzysta ze wsparcia asystenta rodziny; Zgodnie z art. 233 § 1 Kodeksu karnego - kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zezna nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności dooświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o zamieszkaniu kandydata na terenie innej dzielnicy m.st. Warszawy niż ta, w której znajduje się wybrana szkoła; w zakresie pkt 4 - oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o zamieszkaniu dziecka w odległości do 3 km od szkoły, do której ubiega się o przyjęcie;Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt