Wzór sprawozdania z praktyk

Pobierz

z przebiegu praktyki studenckiej.. • Położenie (miejscowość, adres) • Organizacja pracy w obiekcie ( stanowiska, zakres obowiązków) 2.. Adres firmy:Załącznik Nr 7 - Wzór oświadczenia o odbyciu praktyki w ramach pracy zawodowej; Załącznik Nr 8 - Wzór oświadczenia o odbyciu praktyki w ramach prowadzonej działalności gospodarczej; Załącznik Nr 9 - Wzór dziennika praktyk Sprawozdanie z realizacji praktyk .. imię nazwisko studenta.. W dniach od 30 lipca do 27 sierpnia 2012 r. odbyłam czterotygodniową studencką praktykę zawodową w Urzędzie Miejskim w Golinie przy ulicy Nowej 1.. Krótka charakterystyka przebiegu praktyki (zadania, czynności, zakres pracy) data i podpis studenta/tki.. Dziennika praktyki podpisanego przez nauczyciela opiekuna praktyki.. Data złożenia dokumentów: dd mm rrrrSPRAWOZDANIE z PRAKTYK STUDENCKICH po III roku 1 stopnia / I roku 2 stopnia* roku studiów na kierunku TransportPodstawa:Porozumienie / Wniosek o zwolnienie*Praktykant:NazwiskoImięNumer .Imię Nazwisko studenta: Rok studiów: ; Semestr Nr albumu: Data SPRAWOZDANIE Z PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ INFORMACJE OGÓLNE 1.. Praktykę studencką odbyłam w Urzędzie Miasta i Gminy w ., w terminie .. Data i podpis zakładowego opiekuna praktyki.Sprawozdanie z praktyk zawodowych - wzór Zaczynając pisać warto wstępnie zebrać najważniejsze informacje na temat placówki, w której odbywaliśmy praktyki..

Sprawozdania z praktyki.

Dotyczy realizacji PRAKTYK STUDENCKICH po II roku studiów na kierunku Transport.. Kto jest właścicielem, gdzie się ona znajduje, co się na niej robi, ilu ma pracowników, jak funkcjonuje cała firma?Technik logistyk - Wzór sprawozdania z praktyki zawodowej do pobrania (doc.) SPRAWOZDANIE -wzórWzór.. Przed rozpoczęciem praktyk zapoznano mnie z regulaminem pracy oraz przepisami związanymi z .Sprawozdanie z praktyki oraz rozmowa.. Chodzi mi o miesięczne sprawozdanie z praktyk technika obsługi turystycznej prosiłabym o jakiś wzór lub napisanie data to : 3.11-30.11 2013 miejsce : Zajazd kasztelańskiPodczas 3 tygodniowej praktyki zajmowałam się m.in.: .pedagogika, sprawozdanie, praktyki studenckie, szkoła SPRAWOZDANIE Z PRAKTYK STUDENCKICH W dniach od 10.05.2010 do 28.05.2010 odbywałam praktyki studenckie w Szkole Podstawowej im.. wzoru (formularz sprawozdania oraz trzy przykładowe wzory sprawozdań znajdują się poniżej, student .SPRAWOZDANIE Z PRAKTYKI.. Sprawozdanie z odbytej praktyki pedagogicznej Sprawozdanie z odbytej praktyki pedagogicznej powinno zawierać opis i sposób realizacji poszczególnych zagadnień programu praktyki.sprawozdanie z praktyk; wzór podania o praktyki; wzór umowa o praktyki; sprawozdanie wzór; wzory sprawozdań; wzór sprawozdania; praktyk; praktyki; gotowe wzory sprawozdań; sprawozdania .z różnych dziedzin zdobytych podczas praktyki..

Wzór dla sprawozdania z konferencji.

Termin odbywania praktyki: 2017.08.01 - 2017.08.31.. Zakres tematyczny sprawozdania: Adres stałego zameldowania: ul.Opolska 45/1, 53-430 Wrocław.. Całkowita liczba godzin1.. Kontakty z rodziną rolnika (dotyczy praktyk w gospodarstwie rolnym na kierunku rolnictwo) 8.Sprawozdanie z praktyk - wzór.. Nazwisko i imię studenta 2.. Dotyczy realizacji PRAKTYK STUDENCKICH po II roku studiów na kierunku Transport.. Pełnomocnik Kierownika Specjalności ds.Sprawozdanie z praktyki zawodowej 1 tydzień 1.. Dyżury menadżera kierunku "finanse i rachunkowość" dla zaliczenia praktyk odbędą się w dniach:Wzór - nie drukować tej strony !. Moim opiekunem prowadzącym praktykę była .. Powiązanie z modułowymi efektami kształcenia (kod EKM) Author: Szczepan MoskwaSPRAWOZDANIE Z ODBYTEJ PRAKTYKI Wygl ąd sprawozdania : • Sprawozdanie musi obejmowa ć ok. 20 stron (plus ewentualne zał ączniki) • Czcionka: Arial 11; odst ęp 1,5; marginesy: lewy / prawy 2,5 cm; górny / dolny 2,5 cm • Oprawa zbindowana • Strona tytułowa według zał ączonego wzoru Tre ść sprawozdania :Z2-P-RG-2 WYDANIE N2 Strona: 1 z 2 WZÓR FORMULARZA SPRAWOZDANIA Z PRAKTYKI STUDENCKIEJ SPRAWOZDANIE Z PRAKTYKI STUDENCKIEJ Nazwisko i imię studenta: ..

Dyżury menadżera - zaliczenie praktyk.

Uwagi zakładowego opiekuna praktyk do realizacji praktyki studenckiej: Lp.. DATA / DZIEŃ TYGODNIA SPRAWOZDANIE (OPIS WYKONYWANYCH CZYNNOŚCI) wzór ILOŚĆ GODZIN PODPIS OPIEKUNA 12.09.2014Sprawozdanie jest zakończeniem przeze mnie przygotowań do awansu na stopień nauczyciela kontraktowego.. W wymiarze 120 godzin.. Sprawozdanie z konferencji.. [tytuł konferencji] W związku z …………… [przedstawienie tła wydarzenia] ……………, odbyła się w …………… [miejscowość] ……………, w …………… [dokładna lokalizacja] ……………, konferencja zorganizowana przez …………… [organizator konferencji] …………… .. Sprawozdanie z przebiegu studenckich praktyk zawodowych realizowanych przez studentów pierwszego stopnia studiów kierunków ekonomia i zarządzanie w roku akademickim 2010/2011 1.1.. Miejsce praktyki (kraj, dokładny adres, telefon) 4.. Głównym założeniem jest wykazanie sposobu podejścia do problematyki z punktu widzenia specjalności kierunku studiów oraz przedsiębiorstwa (obiektu) jako całości, a nie tylko w kategoriach poszczególnych przedmiotów nauczania..

Miejsce praktyki (adres): 2.

Wpisz informację o szkoleniu bhp.Jak napisać sprawozdanie z praktyk ?. opiekuna praktyki.Sprawozdanie z przebiegu praktyk.. Rodzaj wykonywanej pracy 6.. NIP firmy: 897-124-56-78. zgodnie z ustalonym programem, w terminie od ………….……………….. do .. Miała ona miejsce w dniach …………… [data wydarzenia] .Sprawozdanie z praktyk - wzór.. w ……………………………………………………………………………………….. miejsce praktyki (nazwa i adres zakładu pracy) W okresie od ………………………………….. do ………….…………………………….. data rozpoczęcia praktyki data zakończenia praktyki.. Stanowi podsumowanie realizacji założonych w planie rozwoju celów i zadań.. Moim opiekunem praktyk był sekretarz Goliny Henryk Bąk.. Miejsce odbywania praktyk (w danym dniu) Czas praktyk (liczba godzin) Realizowane zadania w ramach praktyk.. Nazwisko i imię studenta: Kowalski Jan.. Opisz firmę /hotel, w której/ym odbywasz praktykę • Nazwa firmy /hotelu, standard ( ile gwiazdek?). Z dniem 01.09.2010 r. rozpoczęłam staż w wymiarze 9 miesięcy na nauczyciela kontraktowego.Kopie dokumentu potwierdzającego zatrudnienie (umowa, zaświadczenie itp.) Sprawozdanie z praktyki podpisane przez promotora.. Krótka charakterystyka gospodarstwa lub miejsca praktyki 5.. Sprawozdanie z praktyk - wzór Author: Adam Redmer Description: Dotyczy realizacji PRAKTYK STUDENCKICH po II roku studiów na kierunku Transport Last modified by: Grzegorz M. Szymański Created Date: 3/23/2017 10:04:00 AM Company: Politechnika Poznańska Other titles: Sprawozdanie z praktyk - wzórJak napisać sprawozdanie z praktyk - wzór Skonstruuj stronę tytułową.. Rok studiów i kierunek 3.. Data złożenia dokumentów: dd mm rrrrSPRAWOZDANIE z PRAKTYK STUDENCKICH po III roku 1 stopnia / I roku 2 stopnia* roku studiów na kierunku TransportPodstawa:Porozumienie / Wniosek o zwolnienie*Praktykant:NazwiskoImięNumer .nazwa zakładu pracy.. Ilość przepracowanych godzin:-160- (wpisać wartość rzeczywistą - KONIECZNIE) Nazwa firmy: PHU Ekolux s.j.. Praktyka odbyła się na podstawie umowy o pracę.Sprawozdanie.. podpis i pieczęć zakładowego.. Nazwa Twojej uczelni lub szkoły Tytuł: "Sprawozdanie z praktyk zawodowych" (najlepiej wyróżnioną czcionką) Miejsce odbywania praktyk oraz .Wzór sprawozdania z praktyki 1..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt