Oświadczenie pod odpowiedzialnością karną mops

Pobierz

Zgodnie z art. 75 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego: "Jeżeli przepis prawa nie wymaga urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego w drodze zaświadczenia właściwegoOświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej do celów pomocy społecznej - Wzór, Druk • Portal OPS.PLOŚWIADCZENIE Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego - "kto składając zeznania mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub .Jesteś tutaj: Strona główna » Pomoc społeczna » Dokumenty do pobrania » Oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej.. .OŚWIADCZENIE.. Moderator: Tomasz1981.. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.Przepisy § 1-3 oraz 5 stosuje się odpowiednio do osoby, która składa fałszywe oświadczenie, jeżeli przepis ustawy przewiduje możliwość odebrania oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej.. ZAŁĄCZNIKI: Załącznik.. Menu boczne.. Stażysta Posty: 146 Od: 17 maja 2017, 9:04 Zajmuję się: ŚW.10.. Przepisy § 1 - 3 oraz 5 stosuje się odpowiednio do osoby, która składa fałszywe oświadczenie, jeżeli przepis ustawy przewiduje możliwość odebrania oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej".OŚWIADCZENIE POD ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KARNĄ pdf 63 kB Pobierz plik; OŚWIADCZENIE O ODBIORZE DECYZJI pdf 31 kB Pobierz plik; DRUK WYPŁATA ŚWIADCZEŃ NA KONTO BANKOWE pdf 33 kB Pobierz plik; DRUK WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA NA WNIOSEK pdf 77 kB Pobierz plik; oświadczenie do wniosku z wiązku z COVID-19 pdf 76 kB Pobierz plikOświadczenie ogólne pod odpowiedzialnością karną..

Oświadczenie pod odpowiedzialnością karną dochód jednorazowy.

Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.oświadczenie o stanie majątkowym oświadczenie złożone pod odpowiedzialnością karną zaświadczenie o wynagrodzeniu Za życiem: wniosek o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia zaświadczenie lekarskie Czyste powietrze:Oświadczenie Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych, korzystam z pełni praw publicznych i nie byłem skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko .Oświadczenie pod odpowiedzialnością karną dotyczące przebywania za granicą.pdf: 11. ul. 13 Pułku Piechoty 1 06-100 Pułtusk..

Oświadczenie pod odpowiedzialnością karną uniwersalne.pdf: II.

Fałszywe zeznania.. Napisano: 03 kwie 2018, 9:16 .. Świadczenie wychowawcze - formularze na nowy okres, rozpoczynający się 1 października.. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego.pdf: 2.W kodeksie postępowania administracyjnego ustawodawca przewidział tylko jeden przypadek składania oświadczeń pod rygorem odpowiedzialności karnej.. Natomiast to samo kłamstwo nie będzie już stanowić przestępstwa, gdy nie uprzedzono nas w żaden sposób o grożącej nam odpowiedzialności karnej.Oświadczenie wnioskodawcy o miejscu zamieszkania, wieku, zatrudnieniu i sytuacji ekonomicznej osób zobowiązanych względem osoby uprawnionej do alimentacji, innych niż dłużnik alimentacyjny - (plik .PDF) Zaświadczenie o uzyskanym dochodzie - (plik .PDF) Oświadczenie pod odpowiedzialnością karną - (plik .PDF)Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie.. Wniosek o wypłatę świadczeń na rachunek bankowy.. Takie oświadczenie może być jednak od ciebie odebrane wyłącznie na Twój wniosek i korzysta z domniemania prawdziwości, więc to zupełnie inna, od opisanej wyżej sprawa.Oświadczenie pod odpowiedzialnością karną.. Utworzono dnia 29.02.2016, 14:44.. Oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej Author:Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania i zapoznany/a z treścią art. 233 K.K., który brzmi:, "Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznajeDeklaracja śmieciowa nie powinna zawierać oświadczenia o odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdziwych informacji..

(miejscowość, data)(podpis)oświadczenie pod odpowiedzialnością karną • Strona 1 z 1.

Od 4 maja 2020r.będzie funkcjonowała bezpośrednia obsługa osób korzystających z usług Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku.. Zobacz cały akt prawny.. u mnie tylko pisze ze korzysta z mops.i wiadomo, bo przeciez do dochodu nie jest to wliczane co wynika równiez z ustawy.hmmm to można oswiadczac to co ma w deklaracji.a czego nie ma w oswiadczeniu?. Zaświadczenie lekarskie potwierdzające ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie poroduOŚWIADCZENIE Ja niżej podpisana/y, pouczona/y o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego* za składanie fałszywych zeznań, składam, stosownie do art. 75 § 2 Kodeksu Postępowania Administracyjnego oświadczenie następującej treści:Oświadczenie pod odpowiedzialnością karną: Specjalny zasiłek opiekuńczy Opis pliku ; 1. hej czy możecie mi przesłać wzór oświadczenia pod odpowiedzialnością karną?.

[nastąpi pobranie dokumentu DOC]oświadczenie, jeżeli przepis ustawy przewiduje możliwość odebrania oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej.

Zgodnie bowiem z art. 233 § 6 kk między innymi art. 233 § 1 kk "stosuje się odpowiednio do osoby, która składa fałszywe oświadczenie, jeżeli przepis ustawy przewiduje możliwość odebrania oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej".Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.. Są to oświadczenia składane przez stronę, co do faktu lub stanu prawnego, który nie wymaga potwierdzenia urzędowym zaświadczeniem.. Orzeczenia: 217.. Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego [SR-4Z] 3.OŚWIADCZENIE Uprzedzona/y o odpowiedzialno ści karnej za zło żenie fałszywego o świadczenia wynikaj ącej z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego - "kto składaj ąc zeznania maj ące słu żyć za dowód w post ępowaniu s ądowym lub w innym post ępowaniu prowadzonym na podstawie ..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt