Oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy czyste powietrze

Pobierz

(Miejscowość i data złożenia oświadczenia) (Podpis małżonka Beneficjenta / współwłaścicielao wyrażeniu zgody na zawarcie umowy, stanowiącym załącznik nr 3 do umowy o przyznaniu pomocy wynika z obowiązku zawartego w przepisach powszechnie obowiązujących, a konsekwencją niepodania tych danych osobowych będzie nieprzyznanie pomocy na realizacje operacji w ramach działania "Transfer wiedzy i działalność informacyjna".Załącznik nr 10 - Oświadczenie współmałżonka Pożyczkobiorcy o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie przez współmałżonka zobowiązań wynikających z umowy pożyczki - wzór; Zestawienie rzeczowo-finansowe - wspólne dla umowy dotacji i pożyczki; Wniosek o płatność z załącznikami - wspólny dla umowy dotacji i pożyczki a.Program priorytetowy Czyste Powietrze - dok.. Projekt ulgi termomodernizacyjnej pozwala na jedno odliczenie do wysokości 53 000 zł na podatnika niezależnie od liczby posiadanych nieruchomości - dodatkowo z ulgi może skorzystać każdy ze współwłaścicieli budynku lub lokaluZałącznik nr 10 - Oświadczenie współmałżonka Pożyczkobiorcy o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie przez współmałżonka zobowiązań wynikających z umowy pożyczki - wzór; 5. o dofinansowanie oraz zawarcia i realizacji umowy, a także dla dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa cywilnego, jeśli takie się pojawią, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody zgodnie z art. 6 ust..

Pismo informujące o zawarciu umowy dotacji: 12.

21 Załącznik Nr 10 do umowy pożyczki wersja 1.4/14.09.2018 Oświadczenie współmałżonka Pożyczkobiorcy o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie przez współmałżonka zobowiązań wynikających z umowy pożyczkiOświadczenie współmałżonka Pożyczkobiorcy o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie przez współmałżonka zobowiązań wynikających z umowy pożyczki Zestawienie rzeczowo-finansowe Wniosek o .Nie zaznaczył oświadczenia o uzyskaniu pozwolenia na budowę do 15 grudnia 2002 r., gdyż w jego budynku źródło ciepła nie spełnia wymagań programu "Czyste Powietrze".. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 .Ulga termomodernizacyjna.. Wniosek o płatność z załącznikami - wspólny dla umowy dotacji i pożyczkiZałącznik Nr 4 do umowy pożyczki wersja 1.6 /29.07.2019 Oświadczenie współmałżonka Pożyczkobiorcy o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie przez współmałżonka zobowiązań wynikających z umowy pożyczki (dotyczy współmałżonka pozostającego z Pożyczkobiorcą we wspólności ustawowej - bez rozdzielności majątkowej)o wyrażeniu zgody na realizację przedsięwzięcia Oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy dotacji/pożyczki Zgłoszenie zamiaru wykonania prac budowlanych lub ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę (okazanie), jeśli nie były okazane podczas wizytacji dopuszczającej Wykaz dokumentów dodatkowychJak policzyć dochód w PP Czyste Powietrze: 10..

Wzór pisma informującego o zawarciu umowy o dofinansowanie wraz z załącznikiem .

Wzór umowy pożyczki PP Czyste Powietrze (projekt) Zał.

Wzór pisma informującego o udzielaniu dostacji.. 4.załącznik nr 3 do umowy dotacji_ver.3.0 wersja 1.4/06.12.2018 Oświadczenie współmałżonka Dotowanego o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie przez współmałżonka zobowiązań wynikających z umowy dotacji (dotyczy współmałżonka pozostającego z Dotowanym we wspólności ustawowej - bez rozdzielności majątkowej)Załącznik Nr 4 do umowy dotacji wersja 23.01.2019 Oświadczenie współmałżonka Dotowanego o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie przez współmałżonka zobowiązań wynikających z umowy dotacji (dotyczy współmałżonka pozostającego z Dotowanym we wspólności ustawowej - bez rozdzielności majątkowej)załącznik nr 6 do umowy pożyczki_ver.3.0 wersja 1.4/06.12.2018 Oświadczenie współmałżonka Pożyczkobiorcy o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie przez współmałżonka zobowiązań wynikających z umowy pożyczki (dotyczy współmałżonka pozostającego z Pożyczkobiorcą we wspólności ustawowej - bez rozdzielności majątkowej)Program priorytetowy Czyste Powietrze - dok.. 15 Załącznik Nr 8 do umowy dotacji wersja 1.4/14.09.2018 Oświadczenie współmałżonka Dotowanego o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie przez współmałżonka zobowiązań wynikających z umowy dotacjiProgram priorytetowy "Czyste powietrze" 2.. Zgodnie z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w .Załącznik Nr 4 do umowy dotacji wersja 1.5/01.01.2019 Oświadczenie współmałżonka Dotowanego o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie przez współmałżonka zobowiązań wynikających z umowy dotacji (dotyczy współmałżonka pozostającego z Dotowanym we wspólności ustawowej - bez rozdzielności majątkowej)ramach PROW na lata 2014-2020, jeśli miały one wpływ na jej przyznanie lub wypłatę..

Zestawienie rzeczowo-finansowe - wspólne dla umowy dotacji i pożyczki: 6. do umowy pożyczki - oświadczenie wspołmałżonka; Zał.

KTÓRY H DANE OSOOWE POZYSKANO OD WNIOSKODAWY PP CZYSTE POWIETRZE Zgodnie z art. 13 ust.. a.Program priorytetowy Czyste Powietrze - dok.. Jak wypelnić wniosek o platność w PP Czyste Powietrze: 11.. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze, dostępnego na Portalu Beneficjenta, na stronach internetowych wfośigw z załącznikami .. 1 lit. aOpis dokumentu: Oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy - oświadczenie jednego z małżonków zawierające zgodę na dokonanie określonej czynności przez drugiego małżonka.. do umowy pożyczki - wzór zlecenia wpłaty-polecenia przelewuZałącznik nr 10 - Oświadczenie współmałżonka Pożyczkobiorcy o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie przez współmałżonka zobowiązań wynikających z umowy pożyczki - wzór; Zestawienie rzeczowo-finansowe - wspólne dla umowy dotacji i pożyczki; Wniosek o płatność z załącznikami - wspólny dla umowy dotacji i pożyczkiOd chwili zawarcia umowy o dofinansowanie w ramach programu Czyste Powietrze beneficjent ma 2 lata na realizację wskazanych w umowie przedsięwzięć - nie później jednak niż do 30.06.2029r.o wyrażeniu zgody na realizację przedsięwzięcia Oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy dotacji/pożyczki Zgłoszenie zamiaru wykonania prac budowlanych lub ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę (okazanie), jeśli nie były okazane podczas wizytacji dopuszczającej Wykaz dokumentów dodatkowychOświadczenie współmałżonka Pożyczkobiorcy o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie przez współmałżonka zobowiązań wynikających z umowy pożyczki - wzór 5..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt