Uzasadnienie przyznania nagrody dla ucznia

Pobierz

Nagrodę wręcza Dyrektor Szkoły podczas uroczystego zakończenia roku szkolnego w obecności wspólnoty szkolnej.. Uchwała nie wywołuje skutków finansowych.. 2 mogą być przyznawane z okazji: 1) Dnia Edukacji NarodowejPrzyznawanie pracownikom premii i nagród nie jest dla pracodawcy obowiązujące, tak jak w przypadku dodatków za pracę w godzinach nadliczbowych czy za pracę w porze nocnej.. Burmistrz Miasta i Gminy może zasięgać opinii w sprawie przyznania nagrody: Dyrektora szkoły, przedszkola, rady pedagogicznej, związków zawodowych.. Kandydatów do Stypendium mogą zgłaszać dyrektorzy szkół samorządowych i niesamorządowych, po zaopiniowaniu ich przez Rady Pedagogiczne i Rady Rodziców.Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły, (…) uwzględniając w szczególności tryb zgłaszania kandydatów do nagród oraz zasadę, że .uzasadnienie Z przepisu art. 49 ust.. 3 pkt.. - Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006r., Nr 97, poz. 674 ze zm.) wynika, iż regulamin określający kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze uchwalany jest przez Radę Gminy na każdy rok kalendarzowy.Poprosić o uzasadnienie można, ale dyrektor nie musi się tłumaczyć w zasadzie przed nikim, dlaczego i za co tej i tej osobie przyznał nagrodę..

wniosku o przyznanie nagrody.

Nagrody, o których mowa w § ust.. 1 przeznacza się 20% na nagrody Wójta Gminy i 80% na nagrody przyznawane przez Dyrektorów dla nauczycieli szkół i innych placówek prowadzonych przez gminę w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy Karta Nauczyciela.. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kobierzyce oraz kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze na poziomie zasługującym na wyróżnienie indywidualną nagrodą Wójta Gminy Kobierzyce.UZASADNIENIE WNIOSKU o przyznanie nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (nagroda indywidualna) .. właściwych dla współczesnych finansów, dzięki czemu prezentowane prace mają charakter aktualny, oryginalny, ważny, a także w wielu aspektach pionierski.2.. 6 ustawy o pracownikach samorządowych mówi, iż nagrodę można przyznać jedynie za "szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej", bywa, że urzędowi trudno jest wskazać .. Jak sie.Nagroda może być przyznana nauczycielowi po przepracowaniu w szkole co najmniej jednego roku.. pedagogicznej i rady szkoly/placowki, w sprawach odznaczen, nagrod i innych wyroznien dla nauczycieli i innych pracownikow szkoly (art. 39 ust..

przyznać nagrody w innym terminie.

Załącznikiem do uzasadnienia jest ujednolicony tekst "Regulaminu przyznawania przez Prezydenta Miasta Tarnowa jednorazowego stypendium dla uzdolnionych uczniów".Nagroda może być przyznana nauczycielowi, który posiada wyróżniającą ocenę pracy pedagogicznej, przepracował w szkole minimum rok oraz spełnia odpowiednio co najmniej pięć z następujących kryteriów: 1) w zakresie pracy dydaktyczno - wychowawczej: a) osiąga dobre wyniki w nauczaniu potwierdzone w sprawdzianach i egzaminachotrzymania ostatniej Nagrody Prezydenta Miasta Krakowa, 4) uzasadnienie zawierające osiągnięcia od czasu otrzymania ostatniego wyróżnienia z zachowaniem kryteriów zawartych w § 4 i § 5.. Dlatego, że są przyznawane z publicznych pieniędzy.. Zasady przyznawania nagród 1.. Kryteria przyznawania nagrody Kandydatów do nagrody powinna cechować nienaganna postawa uczniowska, etyczna i obywatelska.Takie samo uzasadnienie nagrody, oraz za sprawne kierowanie największym oddziałem w urzędzie jak też za innowacyjność i zaangażowanie otrzymała kierownik oddziału - zastępujący kierownictwo Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Marta Niedziela..

wysokość przyznanej nagrody (brutto), b. uzasadnienie przyznania nagrody.

Edukacji Narodowej.. Z wnioskiem o przyznanie Nagrody Burmistrza, który musi zawierać co najmniej następujące dane: imię i nazwisko ucznia, nazwę i adres szkoły i klasę do której uczeń uczęszcza, średnia ocen na koniec roku szkolnego, uzasadnienie przyznania nagrody, występuje dyrektor szkoły do której uczęszcza uczeń.. W takich wypadkach konieczne będzie ustalenie, czy w ogóle doszło do przyznania nagrody (czyli złożenia oświadczenia woli przez pracodawcę lub innego pracownika upoważnionego do nagradzania podwładnych).Papieska 2, 33-395 Chełmiec moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rozpatrzenia wniosku o przyznanie nagrody Wójta Gminy Chełmiec złożonego zgodnie z Uchwały Nr XLIII/726/2013 Rady Gminy Chełmiec z dnia 16 kwietnia 2014r.. w sprawie: przyjęcia Regulaminu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Chełmiec oraz ewentualnego przyznania tego stypendium i korzystania z niego.Natomiast uzasadnienie przyznania nagrody, niezależnie od jego formy, wpisuje się w sferę uznaniową, dyskrecjonalną.. W szczególnie uzasadnionych przypadkach można .. Choć artykuł 36 ust.. zm.) Komorka odpowiedzialnaDyrektor decyduje w sprawach wystepowania z wnioskami, po zasiegnieciu opinii rady.. 1, są przyznawane z okazji Dnia..

Uprawnieni do otrzymania nagrody dyrektora szkoły są: 1.Stypendia dla najlepszych uczniów.

Podjęcie ww.. Nie wiadomo kogo nagrodzono, za jakie osiągnięcia i jak pokaźną nagrodą.. O przyznaniu nagrody informowani są: uczeń, jego rodzice (prawni opiekunowie) i społeczność uczniowska.. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.Koniecznosc uzasadnienia.. Dlaczego?. Najlepsi uczniowie mają szansę na stypendium.. Celem przyznawania nagród jest promowanie w środowisku postaw uczniów, którzy za swoje najważniejsze zadanie uznają uzyskiwanie jak najwyższych wyników w nauce i zachowaniu.. To zaś wyklucza weryfikację w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej.. 3) Proszę o przesłanie informacji dotyczące kwot brutty wypłaconyco j całkowiteh j nagród dla pracowników jednostki, odrębnie za każdy miesiąc w okresie od 1 lipca 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.Wszystkie wnioski o nagrody i odznaczenia muszą być zaopiniowane przez radę pedagogiczną i radę szkoły, jeśli została powołana (art. 41 ust.. 2 pkt.. Ale nie tylko.. W tym przypadku było to 4 175,00 zł.Załącznik do uchwały Nr XXXVI/1148/21 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 20 stycznia 2021 r. Kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanycha.. 2 Uchwały Nr XXXII/394/09 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 30 marca 2009r.. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r.. Szkoda, bo chciałbym być dumny z powodu ich szczególnych osiągnięć (które są podstawą do przyznania nagrody) - stwierdza Bartosz Wilk, prawnik z Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska.Kłopoty zarówno dla pracodawcy, jak i dla pracownika mogą pojawić się wówczas, gdy nagroda zostanie przyznana w formie ustnej.. Uczniowie uzyskujący bardzo dobre wyniki w nauce mogą ubiegać się o pomoc mającą charakter motywacyjny w formie: stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe, stypendium Prezesa Rady Ministrów, stypendium ministra właściwego do spraw .8.. Z funduszu o którym mowa w ust.. Chyba że chodzi o uzasadnienie przyznania tej nagrody pytającemu?Wypłacenie dodatku specjalnego bez uzasadnienia podstawy jego przyznania jest istotną nieprawidłowością - uznała Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku.RIO w Gdańsku, która przeprowadziła kontrolę w jednej z pomorskich gmin, zaleciła usunięcie nieprawidłowości wynikających z braku uzasadnienia podstawy przyznania pracownikom dodatku specjalnego, czego wymagał regulamin .dla uczniów klas IV-VIII w Szkole Podstawowej nr 42 w Sosnowcu § 1 1.. Wniosek, o którym mowa .Gdy nagradza się urzędników, to w zaciszu gabinetów.. Nauczyciel, któremu została przyznana nagroda, otrzymuje pismo o jej przyznaniu, wraz z uzasadnieniem, którego odpis zamieszcza się w jego aktach osobowych.. 5) opinię rady pedagogicznej w przypadku wniosku zgłoszonego przez dyrektora szkoły, 6) podpis wnioskodawcy.Juliusza Lea przyznawane jest co roku przez Prezydenta Miasta Krakowa dla uzdolnionego ucznia krakowskiej szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej, dla którego sytuacja materialna jest barierą na drodze dalszego rozwoju tzn. kontynuacji nauki w szkole wyższej.. Jednorazowa nagroda nie może przekroczyć kwo-ty 1 000 zł (jednego tysiąca).. Jeśli pracodawca decyduje się na przyznawanie takich świadczeń, powinien dokładnie określić, czy będą to nagrody, czy premie, a w przypadku tych ostatnich - jaki będą miały charakter: uznaniowy czy .5. Wysokość nagrody winna odzwierciedlać poziom dokonań nagradzanego ucznia.. Sąd podkreślił, że takie uzasadnienie nie dotyczy sfery faktów, lecz motywacji, więc nie ma charakteru informacji publicznej.Nagrodami przyznawanymi urzędnikom, czy to na poziomie lokalnym, czy centralnym, interesujemy się od dawna.. uchwały jest w pełni uzasadnione.. Nagrody, o których mowa w ust.. zrzeszających nauczycieli.dodatkowy czynnik motywujący uczniów do dalszej nauki i rozwijania swoich uzdolnień..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt