Przykładowy wniosek o dofinansowanie projektu

Pobierz

DZIAŁANIA DORADCZE 3.1 Zwięzły opis projektu doradczego oraz uzasadnienie jego realizacji (maksymalnie 1 strona zawierająca: a) krótki opis działalności Wnioskodawcy, ogólny stan bezpieczeństwa i higieny pracy np. na podstawie wyników oceny ryzyka zawodowego, liczby wypadków przy pracy .WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU (EFS) Załącznik nr 4 do REGULAMINU KONKURSU dotyczącego projektów złożonych w ramach: Osi IX Wysoka jakość edukacji, Działania 9.3 Wsparcie kształcenia ustawicznego w ramach RPO WO 2014-2020, Nabór nr I Wersja nr 1, sierpień 2016 r. 2 Spis treści: .Strona 1 z 19 Umowa o dofinansowanie projektu w ramach działania 3.4.Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-20201 w ramach działania 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-20202 Nr Umowy:Wniosek do ZUS o dofinansowanie Etapy składania wniosków Przedsiębiorcy ubiegający się o przyznanie dofinansowania powinni złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wniosek płatnika składek o udzielenie dofinansowania projektu dotyczącego utrzymania zdolności pracowników do pracy przez cały okres aktywności zawodowej (etap I).Załącznik 1 - Wzór wniosku o dofinansowanie projektu Z uwagi na specyfikę konkursu, w celu ułatwienia wnioskodawcom prawidłowego wypełnienia wniosku, został on przykładowo, częściowo wypełniony w zasadniczych kwestiach lub też wskazano, co należy w danym punkcie ująć (wypełnione miejsca zaznaczono kolorem czerwonym).4 kwalifikowalne zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz będą dotyczyć okresu realizacji Projektu, o którym mowa w § 3 ust..

3.1.1 Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu.

Formularz: Pobierz plik "pdf" 1996 kB.. Wniosek (wraz z analizą) wypełniany jest w języku polskim.Uzupełnienie do WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Oś IX, działanie 9.3 Metoda wyliczania udziału dofinansowania ze środków UE oraz przykład liczbowyAktualizacja 19.01.2021 r. V Konkurs TANGO 5 - Ścieżka B i C Wniosek o dofinansowanie projektu Numer wniosku o dofinansowanie Data złożenia wniosku Numer konkursuprojektu omyłkawe wniosku o dofinansowanie lub załącznikach.. Dotacje ZUS 2020.. | Regulamin.Załącznik nr 2.. Instrukcja: W polu Tytuł projektu należy podać tytuł projektu, mając na uwadze, że tytuł powinien być zrozumiałyWzór wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój PDF 503 KB.. Wniosek o dofinansowanie Sposób wypełniania Wniosku o dofinansowanie oraz informacje o oczekiwanej treści opisane są w Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie stanowiącej załącznik do Regulaminu konkursu.. WYPEŁNIJ I WYDRUKUJ.. Aktualnie obowiązujący formularz wniosku wraz z załącznikami oraz instrukcją jego wypełniania dostępne są:Poniżej znajdują się przykładowe zapisy w części 3.1.1 wniosku o dofinansowanie organu prowadzącego, podane dane są fikcyjne.. W celu napisania wniosku o dofinansowanie projektu skorzystaj z elektronicznej wersji formularza dostępnej w Systemie Obsługi Wniosków Aplikacyjnych: Obowiązuje od 09.02.2015 .Złożenie wniosku o dofinansowanie..

INFORMACJE O PROJEKCIEprzykładowy wypełniony wniosek płatnika składek o dofinansowanie projektu.

Wniosek płatnika składek o dofinansowanie projektu dotyczącego utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej.. TAK NIE NIE DOTYCZY 3.. Należy w nim wybrać odpowiedni nabór z listy rozwijalnej oraz wpisać nazwę pliku, pod którym zostanie zapisany wniosek o dofinansowanie projektu.Wzór wniosku o dofinansowanie projektu - wniosek wdrożeniowy (plik PDF 493 KB) - wersja 5.0 wzoru ważna od 05.03.2019 r. AKTUALNA!. W Gminie X znajdują się dwie szkoły podstawowe, w których kształci się 85 uczniów i 95 uczennic (łącznie w klasach I-III - 180 dzieci).Wniosek płatnika składek o dofinansowanie projektu - wersja 3 5z dnia 18 czerwca 2015 r. III.. Wzór wniosku o dofinansowanie 1 Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach I oś priorytetowa Powszechny dostęp do szybkiego internetuNowy wniosek o dofinansowanie projektu wypełniamy poprzez uzupełnienie karty pn. Nowy plik wniosku.. Nowoczesna edukacja Działania 8.1..

Uzupełnieniewniosku o dofinansowanie projektu lub poprawienie w nim oczywistej omyłkinie możeprowadzićdo jego istotnej modyfikacji.

Pomijając fakt, że już jego sama nazwa jest trudna do przytoczenia, to na domiar złego wyjaśnienia do wniosku opracowane przez ZUS nie są wyczerpujące.Organizacja imprez i eventów dla dzieci - wzór wniosku o dofinansowanie na otwarcie firmy z PUP, 30 str, składane w PUP Ropczyce w 2019 r. Firma elektroinstalacyjna - przykładowy biznes plan wykonany na potrzeby dotacji z Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku.Wniosek o dofinansowanie projektu Informacje Przykładowy wniosek o dofinansowanie projektu w ramach: Osi priorytetowej 8.. Dopuszcza się dodawanie, kiedy jest to konieczne, dodatkowych kolumn lub wierszy w istniejących tabelach..

Wniosek płatnika składek o dofinansowanie projektu dotyczącego utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej.

W przypadku niewniesienia przez eneficjenta i Partnerów10 wkładu własnego w kwocie, o której mowa w ust.. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu - wniosek wdrożeniowy (plik PDF 489 KB) - wersja 4.0 wzoru ważna do 04.03.2019 r.ArchiwalnaWniosek płatnika składek o dofinansowanie projektu dotyczącego utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej niestety tylko pozornie wydaje się prosty.. Mój pracodawca skupił się na odciążeniu układu mięśniowo-szkieletowego pracownika zatrudnionego na stanowisku magazyniera.7.. Istotna modyfikacja wniosku to każdamodyfikacja wprowadzona we wniosku przez Wnioskodawcę,która nie wynika Powrót do .Wniosek o dofinansowanie projektu REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY LUBUSKIE 2020 w części współfinansowanej z EFS Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: [data z systemu] Instytucja, w której wniosek zostanie złożony: [dane z systemu, definiowane z poziomu naboru]WNIOSEK O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU Z PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA CYFROWA 1.. Rozdział 11 INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B Informacje wstępne W celu prawidłowego wypełnienia wniosku o dofinansowanie niezbędna jest znajomośćWniosek o dofinansowanie projektu (wraz z analizą ekonomiczno-finansową) powinien być przygotowany zgodnie z Regulaminem konkursu.. 2 pkt 2, Instytucja Pośrednicząca może obniżyć kwotę przyznanego dofinansowaniao dofinansowanie albo przed rozpoczęciem realizacji projektu, o ile data ta jest wcześniejsza od daty złożenia wniosku o dofinansowanie?. Wnioski należy składać do wfośigw obejmującego swoim działaniem teren województwa, w którym zlokalizowany jest budynek/lokal mieszkalny.. Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej Poddziałania 8.1.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej - projekty realizowane poza formułą ZITWniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ oś priorytetowa 3: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowychSzczegółowych informacji na temat sposobu wypełniania poszczególnych pól formularza wniosku o dofinansowanie udziela, co do zasady, właściwa instytucja wdrażająca.. W niniejszym rozdziale opisano dodatkowe informacje, głównie o charakterze technicznym..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt