Wniosek o wydanie kserokopii deklaracji podatkowej

Pobierz

1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 900 ze zm.) DANE PODATNIKA Nazwa firmy / Imię i nazwisko PESEL lub NIP Miejscowość Ulica Nr domu Nr lokalu Kod pocztowy - Numer telefonu TREŚĆ WNIOSKUWniosek o wydanie kopii deklaracji podatkowej - Urząd Skarbowy Wrocław - Krzyki Strona 1 z 2 PROSZĘ WYPEŁNIAĆ DRUKOWANYMI LITERAMI Identyfikator podatkowy NIP / PESEL podatnika WNIOSEK O WYDANIE KOPII DEKLARACJI PODATKOWEJInformacje o zmianach we wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej (PIT-16Z) - są dostępne na podatki.gov.pl - usługi Deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenia zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego (PIT-16A) - są dostępne na podatki.gov.pl .Opis: WoWOD Wniosek o wydanie odpisu deklaracji podatkowej PIT.. WNIOSEK O WYDANIE KOPII / ODPISU DEKLARACJI PODATKOWEJ / DOKUMENTU Podstawa prawna: art. 178 § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j.. Opłata za sporządzenie kopii przez organ podatkowy wynosi:NIP/PESEL.. Ulica 5, Nr domu / lokalu 6, Miejscowość 7. ORGAN PODATKOWY 1. z 2017 r., poz. 343)Oświadczenie o wyborze formy opodatkowania oraz sposobu wpłacania zaliczek w podatku dochodowym od osób fizycznych.. Podstawa prawna:WNIOSEK o wydanie kserokopii deklaracji podatkowej/ dokumentu 09-100 Płońsk, ul. Spółdzielcza 2 tel..

Wniosek o wydanie kserokopii deklaracji podatkowej/ dokumentu .

23 662 93 00 e-mail: Obowiązuje od: 22.06.2021 r. NIP/PESEL Pouczenie: Kserokopie wydawane są osobiście wnioskodawcy za okazaniem dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości lub innej osobie namiejsce złożenia wniosku, dokładne dane wnioskodawcy: imię, nazwisko, dokładne dane adresowe, zakres danych, o jakie występuje przedsiębiorca - deklaracja czy inny rodzaj dokumentów, w jakiej ilości egzemplarzy, w jakim celu, sposób odbioru: osobiście czy przez pełnomocnika, w urzędzie, przez e-PUAP, czy przez Pocztę Polską,WNIOSEK O WYDANIE KSEROKOPII DOKUMENTÓW/ WYDRUKÓW Z SYSTEMU INFORMATYCZNEGO Podstawa prawna: art. 178 i art. 267 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 800 ze zm.) Zwracam si ę z pro śbą o wydanie*: • kserokopii dokumentu:WNIOSEK o wydanie kserokopii deklaracji podatkowej/ dokumentu 09-100 Płońsk, ul. Spółdzielcza 2 tel.. 23 662 93 00 e-mail: Obowiązuje od: 16.10.2018r.. Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub .JAKIE DOKUMENTY NALE{ Y ZA O{ Y Pisemny wniosek o wydanie kserokopii deklaracji podatkowej potwierdzonej za zgodno[ z oryginaB em, kt ry powinien zawiera : dane wnioskodawcy: imi i nazwisko/nazw podatnika, adres zamieszkania/siedziby, numer NIP/PESEL, dat sporz dzenia wniosku, wskazanie adresata (Prezydent Miasta Sosnowca) okre[ lenie jakiego .Pisemny wniosek o wydanie kserokopii deklaracji podatkowej potwierdzonej za zgodność z oryginałem, który powinien zawierać: - dane wnioskodawcy: imię i nazwisko/nazwę podatnika, adres zamieszkania/siedziby, -numer NIP/PESEL, -datę sporządzenia wniosku, -wskazanie adresata (Prezydent Miasta Sosnowca) Pouczenie: Kserokopie wydawane są osobiście wnioskodawcy za okazaniem dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości lub innej osobie na podstawie pisemnego upoważnienia podatnika/ wnioskodawcy z jego podpisem.WNIOSEK o wydanie kserokopii dokumentów Podstawa prawna: art. 178 i art. 267 par..

Wniosek o wydanie kserokopii.

Dz. U. z 2018 r. poz. 800 z późn.. Podstawa prawna:(potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej należy dołączyć do wniosku) ***Sporządzenie i wydanie wydruku / kserokopii dokumentu podlega opłacie, która należy uiścić na rachunek bankowy .. Kod pocztowy 8.. Wniosek o wydanie zaświadczenia o dochodach, przychodach (.). Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach (.). Wniosek o wydanie zaświadczenia o zarejestrowaniu jako podatnik VAT czynny lub VAT zwolniony.. JAKIE DOKUMENTY NALEŻY ZŁOŻYĆ Pisemny wniosek o wydanie kserokopii deklaracji podatkowej potwierdzonej za zgodność z oryginałem, który powinien zawierać: - dane wnioskodawcy: imię i nazwisko/nazwę podatnika, adres zamieszkania/siedziby, - numer NIP lub numer PESEL, - datę sporządzenia wniosku, - wskazanie adresata (tj.Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej oraz sposobu uiszczenia opłaty za wniosek (Dz.U.. Naczelnik urzędu skarbowego, do którego adresowany jest wniosek B. DANE WNIOSKODAWCYWNIOSEK O WYDANIE KOPII / ODPISU DEKLARACJI PODATKOWEJ / DOKUMENTU Podstawa prawna: art. 178 § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540) A.. ADRES ZAMIESZKANIA 3, Gmina 4..

Wniosek o wydanie zaświadczenia.

Podstawa prawna: - ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.Wniosek o wydanie kserokopii deklaracji podatkowej / dokumentu Pouczenie: Kserokopie wydawane są osobiście wnioskodawcy za okazaniem dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości lub innej osobie na podstawie pisemnego upoważnienia podatnika/ wnioskodawcy z jego podpisem.Wniosek o wydanie kserokopii deklaracji podatkowej / dokumentu Pouczenie: Kserokopie wydawane są osobiście wnioskodawcy za okazaniem dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości lub innej osobie na podstawie pisemnego upoważnienia.. Strona może żądać uwierzytelnienia odpisów lub kopii akt sprawy lub wydania jej z akt sprawy uwierzytelnionych odpisów..

Wniosek o wydanie zaświadczenia w trybie art. 19 ust.6 ustawy o podatku od spadków i darowizn.

Naczelnik urzędu skarbowego, do którego adresowany jest wniosekWniosek o wydanie kserokopii deklaracji podatkowej / dokumentu Pouczenie: Kserokopie wydawane są osobiście wnioskodawcy za okazaniem dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości lub innej osobie na podstawie pisemnego upoważnienia podatnika / wnioskodawcy z jego podpisem.. NIP/PESEL Pouczenie: Kserokopie wydawane są osobiście wnioskodawcy za okazaniem dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości lub innej osobie naWNIOSEK O WYDANIE KSEROKOPII DOKUMENTU Dane wnioskodawcy: Nazwisko i imię lub nazwa firmy Adres zamieszkania lub adres siedziby nr telefonu NIP/REGON/ PESEL Proszę o wydanie kserokopii dokumentu: Rodzaj dokumentu/deklaracji podatkowej i rok którego dotyczy wniosek poświadczonej za zgodność z oryginałem / niepoświadczonej za zgodność z .Wniosek o wydanie kserokopii-odpisu deklaracji podatkowej-dokumentu.doc ( 72 KB ) Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego status podatnika VAT.doc ( 73 KB ) Wniosek osoby duchownej o obniżkę stawki zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodu osób duchownych.odt ( 15 KB )Pisemny wniosek o wydanie kserokopii deklaracji podatkowej potwierdzonej za zgodność z oryginałem, który powinien zawierać: - dane wnioskodawcy: imię i nazwisko/nazwę podatnika, adres zamieszkania/siedziby, - numer NIP lub numer PESEL, - datę sporządzenia wniosku, - wskazanie adresata (tj.Wniosek o wydanie kserokopii deklaracji (296 KB) Wniosek o wydanie wypisu, zaświadczenia z Rejestru Zastawów Skarbowych (322 KB) Wniosek o wydanie zaświadczenia o miejscu zamieszkania lub siedzibie dla celów podatkowych (certyfikat rezydencji CFR-1) (301 KB) Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego .Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach ( plik odt, 19 KB ) Wniosek o wydanie kserokopii deklaracji podatkowej, dokumentu ( plik odt, 16 KB ) Wniosek o wydanie zaświadczenia o wysokości dochodu dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej ( plik odt, 22 KB )Wniosek o wydanie kserokopii deklaracji podatkowych lub innych dokumentów.. Naczelnik Urzędu Skarbowego, do którego adresowany jest wniosek NACZELNIK PIERWSZEGO URZĘDU SKARBOWEGO W KIELCACH B. DANE IDENTYFIKACYJNE 2, Nazwisko,/ Imię, /Nazwa firmy C..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt