Wniosek do prezydenta o nadanie obywatelstwa

Pobierz

Postanowienie Prezydenta nie wymaga uzasadnienia.. Wnioski przesłane bezpośrednio na adres Kancelarii Prezydenta RP podlegają zwrotowi.A.Złóż wniosek do Prezydenta o nadanie polskiego obywatelstwa Jak załatwić sprawę W urzędzie lub listownie.. Co powinienem wiedzieć?. 17 PLN za pełnomocnictwo, jeżeli działasz przez pełnomocnika, a Twoim pełnomocnikiem nie jest małżonek, wstępny, zstępny lub rodzeństwo.. O nadaniu obywatelstwa polskiego decyduje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej w formie postanowienia, które jest ostateczne i nie ma od niego odwołania.. Opinia jest przygotowywana w terminie do 14 dni roboczych, jeżeli do wniosku załączono wszystkie wymagane dokumenty.wtorek-piątek: 8.00-14.00.. W dowolnym momencie.. Kto może skorzystać z usługi.. Aktualna fotografia formatu paszportowego.Odmowa nadania nam obywatelstwa polskiego przez Prezydenta nie wyłącza bowiem możliwości ubiegania się o obywatelstwo w trybie uznania, ani ponownego składania wniosku do Prezydenta.. O nadaniu obywatelstwa polskiego decyduje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej w formie postanowienia, które jest ostateczne i nie ma od niego odwołania.. Prośbę swoją motywuję tym, że mój dziadek ze strony mamy był Polakiem.. W przypadku gdy wniosek o przywrócenie obywatelstwa polskiego został złożony w czasie, gdy wobec cudzoziemca objętego wnioskiem prowadzone jest postępowanie o nadanie obywatelstwa polskiego, postępowanie o przywrócenie obywatelstwa polskiego umarza się.Wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego zwolniony jest z opłaty skarbowej..

Kiedy złożyć wniosek.

zgodnie ze wzorem prawidłowo wypełnionego wniosku (do pobrania: załącznik nr 2.).. Jeśli cudzoziemiec przebywa za granicą, to wniosek należy złożyć za pośrednictwem właściwego konsula .O nadanie obywatelstwa polskiego należy zwrócić się do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem konsula w urzędzie konsularnym RP właściwym miejscowo.. Wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego składa się, za pośrednictwem wojewody lub konsula, osobiście lub korespondencyjnie z podpisem urzędowo poświadczonym.Wojewoda, konsul i minister właściwy do spraw wewnętrznych przekazują wniosek o wyrażenie zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego bezpośrednio Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej w każdym przypadku, gdy Prezydent tak zadecyduje, bez względu na stadium postępowania.Wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego osoby zamieszkałe legalnie w Polsce wnoszą do Prezydenta za pośrednictwem wojewody właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby zainteresowanej.. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co przygotować.Data wydanego przez Prezydenta postanowienia o nadaniu obywatelstwa polskiego jest datą, w której cudzoziemiec obywatelstwo polskie nabywa.. Stosunek pokrewieństwa powinny potwierdzać załączone do wniosku dokumenty.W tej rubryce należy podać czy wnioskodawca posiadał obywatelstwo polskie..

Cudzoziemiec lub osoba, która nie ma polskiego obywatelstwa.

Jeżeli tak, należy wypełnić pozostałe rubryki tej części wniosku.. O nadaniu obywatelstwa polskiego decyduje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej w formie postanowienia, które jest ostateczne i nie ma od niego odwołania.. Co zrobić.. Co powinienem wiedzieć?. Co powinienem wiedzieć?. Uwaga!W przypadku gdy na podstawie dokumentów dołączonych do wniosku o nadanie obywatelstwa polskiego konsul, minister właściwy do spraw wewnętrznych lub Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej poweźmie wątpliwość, czy cudzoziemiec nie posiada obywatelstwa polskiego, przekazuje wniosek do wojewody w celu przeprowadzenia postępowania w sprawie .Uprzejmie zwracam się z prośbą o nadanie mi Polskiego obywatelstwa.. Jeżeli rodzice i dalsi wstępni wnioskodawcy (dziadkowie, pradziadkowie) nie posiadali obywatelstwa polskiego, proszę podać taką informację w tej części wniosku.W myśl art. 137 Konstytucji Prezydent RP nadaje obywatelstwo polskie i wyraża zgodę na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego.. Jeśli wniosek wysyłasz pocztą lub składasz przez pełnomocnika, Twój podpis musi zostać poświadczony przez notariuszaoświadczenie małoletniego cudzoziemca, który ukończył 16 lat, o wyrażeniu zgody na nadanie mu obywatelstwa polskiego przyjmowane do protokołu przez właściwego miejscowo wojewodę - jeżeli małoletni zamieszkuje w Polsce lub polskiego konsula - od małoletniego zamieszkałego za granicą lub przebywającego w Polsce na podstawie wizy lub w ruchu bezwizowym.Z wnioskiem do Prezydenta RP o nadanie obywatelstwa polskiego za pośrednictwem Wojewody właściwego ze względu na miejsce zamieszkania - może ubiegać się cudzoziemiec, który zamieszkuje w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt na terytorium RP /zezwolenie na osiedlenie się, na pobyt rezydenta długoterminowego WE/UE, posiadając prawo pobytu stałego obywatela UE, prawo stałego pobytu członka rodziny obywatela UE lub zamieszkanie na czas oznaczony/.Wniosek do Prezydenta RP o nadanie obywatelstwa polskiego składa się za pośrednictwem konsula, we właściwym ze względu na miejsce Twojego zamieszkania urzędzie konsularnym RP..

Nadanie obywatelstwa polskiego następuje na wniosek.

Cudzoziemcy zamieszkujący w Polsce, składają wniosek za pośrednictwem wojewody.. Wojewoda, który przyjął wniosek o nadanie obywatelstwa, doręcza wnioskodawcy akt nadania obywatelstwa polskiego albo zawiadomienie o odmowie nadania.wniosek w 1 egzemplarzu, wypełniony zgodnie z pouczeniem (wniosek do pobrania).. Osoby zamieszkałe w Polsce (z wyłączeniem pobytu na podstawie wizy lub w ruchu bezwizowym) składają wnioski za pośrednictwem wojewody właściwego ze względu na swoje miejsce zamieszkania, a zamieszkałe za granicą - za pośrednictwem właściwego konsula.Wzór wniosku o nadanie obywatelstwa polskiego wzor _wniosku _o _nadanie _obywatelstwa _polskiego _prezydent.pdf 2.15MB Informacje o publikacji dokumentu Ostatnia modyfikacja:d) Obywatelstwo *=" /8*+"Za`ab"9B*X*7)"2$&'!J"3!%!31=-,"[!'4!"(3)$&4$%!(A1C!=":!'!"/+$%2*3)!. Nie przesyłajcie wnisków do Kancelarii Prezydenta RP, bo zostaną one zwrócone.Wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego zwolniony jest z opłaty skarbowej.. Wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego przez Prezydenta RP nie podlega opłacie skarbowej.. Urodził się on we wsi (wpisz nazwę wsi), niedaleko (wpisz nazwę miasta), w której większość jej mieszkańców była polakami.Wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego zwolniony jest z opłaty skarbowej..

Cudzoziemcy zamieszkujący w Polsce, składają wniosek za pośrednictwem wojewody.

0 strona wyników dla zapytania wniosek o nadanie obywatelstwa polskiegoWypełnij wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego wraz z aneksem - jeśli obejmujesz wnioskiem o nadanie obywatelstwa polskiego więcej niż jedno dziecko - (do pobrania: załącznik nr 1.). Zbierz wszystkie potrzebne dokumenty.. Kopie załączonych do wniosku dokumentów powinny być poświadczone w ten sam sposób.Wniosek do Prezydenta RP o nadanie obywatelstwa polskiego składa się za pośrednictwem konsula, we właściwym ze względu na miejsce Twojego zamieszkania urzędzie konsularnym RP.. "Wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego kierowany do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, sporządzony własnoręcznie w języku polskim (motywy prośby należy wpisać na stronie drugiej pod tytułem Wniosek o nadanie obywatelstwa).. Postanowienie Prezydenta nie wymaga uzasadnienia.Wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego składa się na formularzu, którego wzór określają przepisy rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o wyrażenie zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego, wymogów dotyczących fotografii dołączanej do wniosku oraz wzoru zawiadomienia o treści postanowienia w sprawie wyrażenia zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego (Dz. U. z 2012 r., poz. 928).Znaleziono 23 interesujących stron dla frazy wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego w serwisie Money.pl.. Postanowienie Prezydenta nie wymaga uzasadnienia.Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej może nadać cudzoziemcowi obywatelstwo polskie.. Zgodnie z art. 20 ustawy o obywatelstwie polskim, wniosek o nadanie obywatelstwa zawiera: dane cudzoziemca;Wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego jest przekazywany Ministrowi Spraw Wewnętrznych albo bezpośrednio do Kancelarii Prezydenta RP z opinią Wojewody Mazowieckiego i kompletem dokumentów..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt