Oświadczenie o zagubieniu dowodu rejestracyjnego wzór

Pobierz

(seria i numer) Zaświadczenie z policji …………………………………………….. (o kradzieży, z dnia) Oświadczenie …………………………………………………………….. : ……………………… został: zagubiony** skradziony**.prawdy, o świadczam, że zagubiłem/zagubiłam: czasowy dowód rejestracyjny** pokwitowanie z policji ** dotycz ące nast ępuj ącego pojazdu: Numer rejestracyjny: .. Marka pojazdu: .. Pobierz oświadczenie o utracie tablicy rejestracyjnej.. Wzory dowodów rejestracyjnych niżej wymienionych krajów znajdują się do pobrania w poszczególnych plikach PDF: Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Norwegia, Polska, Rumunia, .oświadczenie o zagubieniu karty pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.. Z tym zaświadczeniem, umową, polisą OC, kartą pojazdu i tablicami zgłaszasz się do swojego urzędu komunikacji i rejestrujesz pojazd.. (o zagubieniu, z dnia) Dokument potwierdzający zawarcie obowiązkowego ubezpieczenia OC (do wglądu)Po zgubieniu dowodu należy wnioskować o wtórnik dowodu rejestracyjnego.. § 4.Poniżej możesz pobrać gotowy wzór oświadczenia o utraconym dowodzie rejestracyjnym pojazdu (zagubionym, skradzionym, całkowicie zniszczonym) Zagubiłeś dowód rejestracyjny od swojego pojazdu?.

Wniosek o wydanie wtórnika / nowego dowodu rejestracyjnego.

Wniosek o wydanie wtórnika tablic / wydanie dodatkowej tablicy / wydanie nowych tablic / wydanie nowego rejestracyjnego i tablic rejestracyjnych z nowym numerem rejestracyjnym.Oświadczenie o niekaralności przedsiębiorcy prowadzącego OSK.pdf .. Nie podlega karze, kto nie wiedząc o prawie odmowy zeznania lub odpowiedzi na pytania, składa fałszywe zeznanie z obawy przed odpowiedzialnością karną grożącą jemu samemu lub jego najbliższym.. Potrzebne są do tego odpowiednie dokumenty, tj.: wniosek o wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego (do pobrania bezpośrednio w Wydziale Komunikacji lub ze strony urzędu) oświadczenie o utracie dowodu rejestracyjnego; karta pojazdu (jeśli była wydana)Zgłaszasz zgubienie dowodu rejestracyjnego i prosisz o zaświadczenie o danych zawartych w utraconym dokumencie..

Należy jednak przygotować odpowiednie dokumenty i złożyć oświadczenie.

(seria i numer) Karta pojazdu …………………………………………………………….. W tym celu musisz zgłosić się do Swojego Wydziału Komunikacji.Zgodnie z § 23 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U.. Karta pojazdu (jeżeli była wydana) - wymagana przy odbiorze dowodu rejestracyjnego.oryginał dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego), oświadczenie o zagubieniu tablic(y), w przypadku załatwiania sprawy przez pełnomocnika lub przez jednego z współwłaścicieli pojazdu wymagany jest dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa - wzór do pobrania.Oświadczenie o zagubieniu dokumentu Oświadczenie za zgodą właściciela wymiana Dowodu Rejestracyjnego, dokonanie zgłoszenia zbycia pojazdu, dokonanie adnotacji w Dowodzie Rejestracyjnym Zawiadomienie o zmianie stanu faktycznego 2 zamiana parametrów technicznych Pobierz w formacie .pdf.§ 3.. W przypadku Starostwa Powiatowego w Opolu wnioski elektroniczne należy składać za pośrednictwem Elektronicznej .utrata dowodu rejestracyjnego 1. oświadczenie o utracie dowodu rejestracyjnego (3_oświadczenie) złożone pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań zniszczenie dowodu rejestracyjnego - dowód rejestracyjny pojazduwniosek o wydanie wtórnika dowodu rejestracyjneg Keywords: wzory pism, pisma, korespondencja, wzór, pismo, szablon, wtórnik, dowód rejestracyjny, wtórnik dowodu rejestracyjnego, zniszczenie dowodu rejestracyjnego, zagubienie dowodu rejestracyjnego, kradzież dowodu rejestracyjnego Last modified by: Krzysztof Created Date: 8/15/2013 3:59:00 PMOświadczenie o utracie tablic rejestracyjnych, dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu, znaku legalizacyjnego* ..

W przypadku utraty dowodu rejestracyjnego trzeba udać się do wydziału komunikacji właściwego starostwa.I.

uprzedził zeznającego o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznanie lub odebrał od niego przyrzeczenie.Oświadczenie o utracie dowodu rejestracyjnego.. Zmieniasz OC na siebie.. Do wglądu: dokument tożsamości, polisa OC lub inny dokument ubezpieczenia.Dowód rejestracyjny ………………………………………………….. 2.Wniosek o wtórnik dowodu rejestracyjnego Jeżeli dowód rejestracyjny zaginął i nie udało się go znaleźć, powinieneś złożyć wniosek o wydanie wtórnika dokumentu.. Dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa, jeżeli w sprawie występuje pełnomocnik (wzór przykładowego pełnomocnictwa).. to oświadczenie będzie Ci potrzebne w Urzędzie w celu wydania zaświadczenia o utraconym dowodzie rejestracyjnym lub wydania nowego dowodu rejestracyjnego!Oświadczenie o utracie dowodu rejestracyjnego; Oświadczenie o utracie pozwolenia czasowego; Oświadczenie karne z artykułu 233 kodeksu karnego; Oświadczenie o dokonaniu zmian konstrukcyjnych pojazdu; Oświadczenie od odstąpienia umowy zakupu pojazdu; Oświadczenie o miejscu konstrukcyjnym dla tablic zmniejszonych (np. dla pojazdów sprowadzonych z USA lub Japonii)OŚWIADCZENIE O UTRACIE TABLIC/Y REJESTRACYJNEJ Ja niżej podpisany/a …………………………………………………………………………………… Zamieszkały/a w ……………………………………………………………………………………….Na ten czas otrzymujemy specjalne zaświadczenie potwierdzające dane zawarte w utraconym dowodzie rejestracyjnym..

Wniosek o wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, karty pojazdu [wzór pdf dostępny tutaj], oraz : 1.

Zamieszkały/-a .Oświadczenie o utracie tablicy rejestracyjnej (zagubieniu, kradzieży) Poniżej możesz pobrać gotowy wzór oświadczenie o utracie (zagubieniu, kradzieży) tablicy rejestracyjne pojazdu.. Karty usług: 001 Rejestracja pojazdów.pdf 002 Czasowa rejestracja pojazdów.pdf 003 Wyrejestrowanie pojazdu.pdf 004 Zawiadomienie o zbyciu pojazdu.pdf 005 Wtórnik dowodu rejestracyjnego.pdf 006 Wymiana dowodu rejestracyjnego z powodu braku miejsca na wpisy.pdfOświadczenie o utracie tablic rejestracyjnych, karty pojazdu* Ja niżej podpisany/a .Wzory dowodów rejestracyjnych.. z 2016 poz. 231) wniosek o wydanie prawa jazdy może być złożony w postaci elektronicznej.. oświadczam, iż dowód rejestracyjny od pojazdu marki: ………………….…………………….. numer VIN (nadwozia, ramy): …………………………………………………….… numer rej.. Do wniosku o wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego dołączamy kopię: karty pojazdu, dowodu własności pojazdu np. umowy sprzedaży, wyciągu z rejestru badań technicznych, polisy OC, dowodu tożsamości.Oświadczenie o zagubieniu dokumentu - wniosek: 21: Oświadczenie za zgodą właściciela wymiana Dowodu Rejestracyjnego, dokonanie zgłoszenia zbycia pojazdu, dokonanie adnotacji w Dowodzie Rejestracyjnym- wniosek: 22: Wniosek o dopuszczenie pojazdu do ruchu- wniosek: 23: Zawiadomienie o nabyciu pojazdu- zawiadomienie: 24: Inne- pełnomocnictwoWniosek o zwrot zatrzymanego dowodu rejestracyjnego..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt